Liikmesriikide avaldused. Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) peasekretär Petteri Taalase aastavahetuse tervitus

Alljärgnevalt avalduse tekst: «Riigikogu rõhutab, et Euroopa Liidu ühtne välispoliitika on seatud kaitsma liikmesriikide huvisid rahvusvahelistes suhetes, lähtudes meie ühistest demokraatlikest väärtustest. Paljud sektorid kogesid väga suurt langust juba kriisi alguses, aga teistesse jõuab selle mõju viitega. Viimati uuendatud: Taaskäivitamise kava loomise aluseks olev artikkel Euroopa Liidu toimimise lepingus võimaldab liidu tasandil võtta kasutusele ajutisi ja erandlikke meetmeid, et aidata liikmesriikidel koroonaviiruse kriisi järel majandusi taaskäivitada.

Avaleht Kolmandate riikide töötaja lähetatud töötajan

Vaata digitemplit Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline Euroopa Liidu institutsioonidesse lähetatud sõjalise ja tsiviilkooseisu liikmete staatust ning peakortereid ja vägesid, mis võidakse anda Euroopa Liidu kasutusse Euroopa Liidu lepingu Liikmesriikide avaldused 17 lõikes 2 viidatud Liikmesriikide avaldused ettevalmistamiseks ja täitmiseks, sealhulgas õppusteks, ja selles kontekstis Euroopa Liidu kasutusse antud liikmesriikide sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmeid käsitlev kokkulepe EL-SOFA Vastu võetud Kui Liikmesriikide avaldused asjaomaste õigusaktide alusel peetakse pere- või leibkonna liikmeks ainult isikut, kes elab sõjalise või tsiviilkoosseisu liikmega samas kohas, loetakse tingimused täidetuks, kui kõnealune isik sõltub peamiselt koosseisu liikme toetusest; Liikmesriikide avaldused.

Artikkel 2 1.

Kui lihtne zoomi liige kodus

Liikmesriigid hõlbustavad vajadusel artiklis 1 nimetatud personali liikmete ja nende ülalpeetavate teenistuskohustuste täitmisega seoses riiki sisenemist, seal viibimist ja sealt lahkumist. Personali liikmetelt ja nende ülalpeetavatelt võib nõuda tõendeid, et nad kuuluvad artiklis 1 nimetatud kategooriatesse.

FOTOD: EKRE volikogu tegi valimiseelse avalduse | eurovalimised | ERR

Piisavaks loetakse individuaalset või kollektiivset liikumise käsku või lähetuskorraldust ELi institutsiooni juurde, ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse õiguse alusel kohaldatavaid isikute vaba liikumise reegleid. Artikkel 3 Sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmed ja nende ülalpeetavad on kohustatud järgima vastuvõtva riigi seadusi ja hoiduma tegevusest, mis ei ole kokkuleppe eesmärgiga kooskõlas.

Artikkel 4 Käesoleva kokkuleppe kohaldamisel: 1. Artikkel 5 Sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmed kannavad vormiriietust saatva riigi seaduste kohaselt.

Artikkel 6 Sõidukitel, millel on saatva riigi relvajõudude või riigiasutuse registreerimismärk, peab olema lisaks registreerimisnumbrile ka riiklik tunnusmärk. Artikkel 8 1. Sõjalise või tsiviilkoosseisu liikmetel, kes on lähetatud ELi institutsioonidesse, on teenistuskohustuste täitmise raames tehtud suuliste ja kirjalike avalduste ning teenistuskohustuste täitmisel toimepandud tegude suhtes kohtumenetluslik puutumatus, mis kehtib Liikmesriikide avaldused ka pärast lähetuse lõppemist.

Käesolevas artiklis nimetatud puutumatus tagatakse ELi huvides, mitte asjaomase isikkoosseisu kasu saamisese eesmärgil. Nii saatva riigi pädev asutus kui ka asjaomased ELi Liikmesriikide avaldused võtavad ELi institutsioonidesse lähetatud Liikmesriikide avaldused või tsiviilkoosseisu liikmelt puutumatuse ära, kui puutumatus takistaks õigusemõistmist ning kui sellest loobumine ei kahjusta ELi huve.

Suurendage liiget 5 kella

ELi institutsioonid teevad järjepidevat koostööd liikmesriigi pädevate asutustega, et edendada tõrgeteta õigusemõistmist ja võtavad meetmeid käesoleva artikli alusel tagatud puutumatuse kuritarvitamise vältimiseks.

Kui liikmesriigi pädev asutus või kohtuorgan on seisukohal, et käesoleva artikli alusel tagatud puutumatust on kuritarvitatud, konsulteerivad saatva riigi pädev asutus ja asjaomane ELi institutsioon taotluse alusel asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega, et tuvastada, kas kuritarvitamine leidis aset. Kui konsultatsioonide teel ei jõuta mõlemat poolt rahuldava tulemuseni, vaatab vaidluse lahendamiseks asja läbi asjaomane ELi institutsioon.

Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada, võtab asjaomane ELi institutsioon vastu üksikasjaliku Liikmesriikide avaldused lahendamise korra. Ülemkogu kehtestab korra ühehäälselt. Artikkel 10 Sõjalise ja tsiviilkooseisu liikmetel on õigus saada erakorralist meditsiinilist abi ja hambaravi, kaasa arvatud haiglaravi, samadel tingimustel vastuvõtva riigi samasuguse personaliga. Artikkel 11 Kooskõlas juba kehtivate või pärast selle kokkuleppe jõustumist sõlmitavate kokkulepetega saatva ja vastuvõtva riigi volitatud esindajate vahel võtavad vastuvõtva riigi ametiasutused endale ainuvastutuse, et tagada üksustele, formatsioonidele ja muudele koosseisudele vajalike ehitiste Liikmesriikide avaldused maa-alade, samuti nendega seotud seadmete ja teenuste kasutamine.

Need kokkulepped peavad olema võimaluste piires vastavuses Liikmesriikide avaldused riigis samasuguste üksuste, formatsioonide ja muude koosseisude majutamisele kohaldatavate õigusaktidega.

  • Austatud Riigikogu liikmed!
  • Paljusid piirkondi mõjutasid tõsised põuad ja üleujutused, milles osaliselt võib süüdistada esinenud El Niñot.
  • Eesti riigi infoportaal | esremaps.ee

Teisiti sätestava erikokkuleppe puudumise korral määratakse ehitiste, maa-alade, seadmete ja teenuste Kuidas suurendada peenise kasvu teismelist ja valdust reguleerivad õigused ja kohustused kindlaks vastuvõtva riigi seaduste kohaselt.

Artikkel 12 1.

Sa oled siin

Sõjalisest ja tsiviilkoosseisust koosnevatel üksustel, formatsioonidel ja koosseisudel on kokkuleppel vastuvõtva riigiga õigus korda pidada kõigis laagrites, rajatistes, peakorterites ja muudes kohtades, mis on ainult nende kasutuses. Üksuste, formatsioonide ja muude koosseisude Liikmesriikide avaldused võib võtta kasutusele kõik vajalikud abinõud, et tagada kord ja julgeolek nendel territooriumidel.

Sex liige on voimalik suurendada

Väljaspool nimetatud territooriume kasutatakse lõikes 1 nimetatud sõjaväepolitseid ainult kokkuleppel ja koostöös vastuvõtva riigi ametiasutustega ning niivõrd kui see on vajalik üksustes, formatsioonides ja muudes koosseisudes distsipliini ja korra Liikmesriikide avaldused. Artikkel 13 1.

Sõjalisel koosseisul on lubatud omada ja kanda teenistusrelvi tingimusel, et neil on selleks õigus neile antud korralduste alusel ning kohaldatakse vastuvõtva riigi asutustega sõlmitud kokkuleppeid.

Riigikogu istung, 27. september 2017

Tsiviilkoosseisul on lubatud omada ja kanda teenistusrelvi tingimusel, et neil on selleks saatva riigi õigusaktide alusel vastav luba ning kohaldatakse vastuvõtva riigi asutustega sõlmitud kokkuleppeid. Artikkel 14 Peakorterid ja väed saavad kasutada samasid posti- ja telekommunikatsioonivõrke, reisimistingimusi ning hinnasoodustusi kui vastuvõtva riigi väed kooskõlas oma riigi õigusaktidega.

Esileht – esremaps.ee

Artikkel 15 1. Peakorteri arhiivid ja teised ametlikud dokumendid, mida hoitakse peakorteri territooriumil või peakorteri nõuetekohaselt volitatud personali valduses, on puutumatud, välja arvatud juhul kui peakorter puutumatusest loobub. Peakorter tõendab vastuvõtva riigi taotlusel ning vastuvõtva riigi esindaja juuresolekul, kas konkreetne dokument on käesoleva artikli alusel puutumatu või mitte.

Kui vastuvõtva riigi pädev asutus või kohtuorgan leiab, et käesoleva artikli alusel tagatud puutumatust on kuritarvitatud, konsulteerib ülemkogu taotluse alusel vastuvõtva riigi pädeva asutusega, et tuvastada, kas kuritarvitamine leidis aset. Kui konsultatsioonide teel ei Liikmesriikide avaldused mõlemat poolt rahuldava tulemuseni, vaatab vaidluse lahendamiseks läbi ülemkogu. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada, võtab ülemkogu ühehäälselt vastu üksikasjaliku vaidluse lahendamise korra.

Artikkel 16 Topeltmaksustamise vältimiseks ning liikmesriikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingute kohaldamiseks, piiramata seejuures vastuvõtva riigi õigust maksustada sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmeid, kes on vastuvõtva riigi kodanikud või kelle alaline elukoht asub vastuvõtvas riigis: 1.

Liikmesriikide avaldused 17 1.

Haldusnet - ekoosolekud

Saatva riigi Liikmesriikide avaldused on õigus teostada kogu kriminaal- ja distsiplinaarjurisdiktsiooni, mis on neile antud saatva riigi õigusaktidega Liikmesriikide avaldused sõjalise kui ka tsiviilkoosseisu liikmete üle, kui sellele tsiviilkoosseisule laienevad kõik või osa saatva riigi relvajõududele kehtivatest õigusaktidest tulenevalt nende lähetuse iseloomust.

Vastuvõtva riigi asutustel on õigus teostada jurisdiktsiooni sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmete ning nende ülalpeetavate üle õigusrikkumiste osas, mille nad on toime pannud vastuvõtva riigi territooriumil ja mis on selle riigi õiguse alusel karistatavad. Saatva riigi asutustel on õigus teostada ainuõiguslikku jurisdiktsiooni sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmete üle Liikmesriikide avaldused puhul, kaasa arvatud riigi julgeolekuga seotud õigusrikkumised, mis on karistatavad saatva, kuid mitte vastuvõtva riigi seaduste järgi.

Tsiviilkoosseisule laienevad Liikmesriikide avaldused riigi relvajõududele kehtivad õigusaktid tulenevalt nende lähetuse iseloomust.

Liige suurendamiseks videoliige

Liikmesriikide avaldused Vastuvõtva riigi asutustel on õigus teostada ainuõiguslikku jurisdiktsiooni sõjalise ja tsiviilkoosseisu liikmete ning nende ülalpeetavate suhtes õigusrikkumiste puhul, kaasa arvatud riigi julgeolekuga seotud õigusrikkumised, mis on karistatavad selle vastuvõtva riigi, kuid mitte saatva riigi seaduste järgi. Käesoleva artikli lõigete 3, 4 ja 6 tähenduses Liikmesriikide avaldused riigi julgeoleku vastu suunatud õigusrikkumine: a riigireetmist; b sabotaaži, luuretegevust või mis tahes riigisaladusi või riigikaitset puudutavate saladustega seotud õigusrikkumist.

Juhul, kui jurisdiktsiooni teostamise õigus on üheaegselt mõlemal poolel, rakendatakse järgmisi reegleid: a saatva riigi pädevatel asutustel on eesõigus teostada jurisdiktsiooni nii sõjalise kui ka tsiviilkoosseisu liikmete üle, kui tsiviilkoosseisule laienevad saatva riigi relvajõududele kehtivad õigusaktid tulenevalt nende lähetuse iseloomust: i õigusrikkumiste puhul, mis on suunatud ainult selle riigi vara või julgeoleku vastu, või õigusrikkumiste puhul, mis on suunatud ainult selle riigi sõjalise või tsiviilkoosseisu liikme või ülalpeetava isiku või omandi vastu; ii õigusrikkumiste puhul, mis tulenevad igast teost või tegevusetusest ametikohustuste täitmisel; b kõigi muude õigusrikkumiste puhul on jurisdiktsiooni teostamise eesõigus vastuvõtva riigi asutustel; c kui riik, kellel on jurisdiktsiooni teostamise eesõigus, otsustab jurisdiktsiooni mitte teostada, teatab ta sellest võimalikult kiiresti teise riigi asutustele.

Eesõigust omava riigi ametiasutused suhtuvad mõistlikult teise riigi asutuste palvesse loobuda eesõigusest juhul, kui teine riik peab loobumist eriti tähtsaks.

Liikme suurus 15 aasta fotodel

Käesoleva artikli eelnevad sätted ei anna saatva riigi asutustele õigust teostada jurisdiktsiooni isikute suhtes, kes on vastuvõtva riigi kodanikud või alalised elanikud, kui nad ei ole saatva riigi vägede liikmed. Artikkel 18 1. Liikmesriik loobub mis tahes nõuete esitamisest teise liikmesriigi vastu kahjude tekitamise eest igasugusele talle kuuluvale varale, mida kasutati ELLi artikli 17 lõikes 2 viidatud ülesannete ettevalmistamiseks ja täitmiseks, sealhulgas õppusteks, kui: a kahju põhjustas teise liikmesriigi sõjalise või tsiviilkoosseisu liige oma teenistuskohustuste täitmisel seoses eespool nimetatud ülesannete täitmisega; või b kahju tekkis sellise sõiduki, laeva või õhusõiduki kasutamise tõttu, mis kuulus teisele liikmesriigile ja mida kasutasid tema väed, tingimusel et kahju tekitanud sõidukit, laeva või õhusõidukit kasutati seoses eespool mainitud ülesannete täitmisega või tekitati kahju varale, mida sel viisil kasutati.

Liikmesriik loobub nõuetest teise liikmesriigi vastu merepäästetööde eest tasu saamiseks tingimusel, et päästetud laev või last kuulus liikmesriigile ja seda kasutasid selle relvajõud seoses eespool mainitud ülesannete täitmisega. Mis tahes teine Liikmesriikide avaldused, kelle vara sai samas vahejuhtumis kannatada, loobub samuti oma nõudest kuni eespool nimetatud summa ulatuseni.

Liikmesriik loobub kõigist nõuetest Liikmesriikide avaldused liikmesriigi vastu seoses oma sõjalise või tsiviilkoosseisu liikme vigastuse või surmaga, mis juhtus selle liikme ametikohustuste täitmise tõttu. Kulud tuleb katta võimalikult lühikese aja jooksul vastuvõtva riigi valuutas; f kui käesoleva lõike punktide b ja e kohaldamine valmistab ühele liikmesriigile suuri raskusi, võib ta paluda läbirääkimisi teiste liikmesriikidega, et korraldada teistsugune kokkulepe; g sõjalise või tsiviilkoosseisu liikme suhtes ei viida läbi menetlust vastuvõtvas riigis tema vastu tehtud otsuse täitmiseks asjas, mis tuleneb tema ametikohustuste täitmisest; h välja arvatud juhul, kui käesoleva lõike punkti e kohaldatakse lõikes 2 käsitletud nõuetele, ei kohaldata käesolevat lõiget ühelegi nõudele, mis tuleneb laeva navigeerimisest Liikmesriikide avaldused käitamisest või lasti laadimisest, vedamisest või mahalaadimisest või mis on eelnimetatutega seotud, välja arvatud nõuded isiku surma või vigastuse korral, mille puhul ei kohaldata käesoleva artikli lõiget 4.

Nõudeid sõjalise või tsiviilkoosseisu liikmete vastu, mis tulenevad nende Liikmesriikide avaldused tegevusest või tegevusetustest väljaspool nende ametikohustuste täitmist vastuvõtvas riigis, käsitletakse järgmiselt: a vastuvõtva riigi ametiasutused kaaluvad nõuet ja määravad nõude esitajale hüvitise ausal ja õiglasel viisil, arvestades Liikmesriikide avaldused kõiki asjaolusid, kaasa arvatud kannatanu käitumist, ja koostavad juhtumi kohta aruande; b aruanne esitatakse saatva riigi asutustele, kes otsustavad viivitamatult, kas nad pakuvad ex gratia tasu, ja kui pakuvad, siis millises ulatuses; c kui pakutakse ex gratia hüvitist ja nõude esitaja nõustub sellega kui oma nõude täieliku rahuldamisega, teevad saatva riigi ametiasutused selle makse ise ja teavitavad vastuvõtva riigi võimusid oma otsusest ja makstud summast; d käesolev lõige ei mõjuta vastuvõtva riigi kohtute pädevust menetleda kohtuasja sõjalise või tsiviilkoosseisu liikme vastu, kuni nõuet ei ole täielikult rahuldatud.

Saatva riigi vägede sõiduki loata kasutamisest tulenevad nõuded lahendatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt, välja arvatud selles osas, milles üksus, formatsioon või muu koosseis on õiguslikult vastutavad. Kui tekib vaidlus selle üle, kas sõjalise või tsiviilkoosseisu liikme õigusvastane tegevus või tegevusetus pandi toime ametikohustuste täitmisel või kas saatva riigi vägede sõidukit kasutati ilma loata, lahendatakse küsimus asjassepuutuvate liikmesriikide vaheliste läbirääkimiste käigus.

Saatev riik ei nõua sõjalise või tsiviilkoosseisu liikmetele vastuvõtvas riigis puutumatust tsiviilasjades, välja arvatud lõike 5 punktis g ettenähtud ulatuses. Liikmesriikide avaldused ja vastuvõtva riigi ametiasutused teevad koostööd tõendite hankimisel liikmesriike puudutavate nõuete õiglaseks arutamiseks ja otsuste tegemiseks. Mis tahes nõuete Liikmesriikide avaldused vaidlus, mida ei saa lahendada asjassepuutuvate liikmesriikide läbirääkimiste teel, esitatakse vahekohtunikule, kes valitakse asjaomaste liikmesriikide kokkuleppel vastuvõtva riigi kodanike hulgast, kes töötavad või on töötanud kõrgel Tavaliselt paksus liige seotud ametikohal.

Kui asjaomased liikmesriigid ei suuda kahe kuu jooksul vahekohtuniku suhtes kokku leppida, võib kumbki neist paluda Euroopa Ühenduste Kohtu esimehel välja valida eespool kirjeldatud omadustega isik.

Language switcher

Liikmesriigid kiidavad kokkuleppe heaks kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Liikmesriigid teavitavad Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri, kui nad on viinud lõpule kokkuleppe heakskiitmiseks vajalikud põhiseadusest tulenevad menetlustoimingud.

Kokkulepe jõustub teise kuu esimesel päeval pärast seda, kui viimane liikmesriik on teavitanud lõikes 2 nimetatud põhiseadusest tulenevate menetlustoimingute lõpetamisest. Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär on selle kokkuleppe hoiulevõtja.

  • PM Aleksei Navalnõi kohtusaalis.
  • Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtjate ühisavaldus: Euroopa Liidu vahendid tuleb suunata pikaajalistesse investeeringutesse
  • Kolmandate riikide töötaja lähetatud töötajana | Tööinspektsioon

Hoiulevõtja avaldab Euroopa Liidu Teatajas kokkuleppe ja teabe selle jõustumise kohta pärast lõikes 2 nimetatud põhiseadusest tulenevate menetlustoimingute lõpetamist. Kui kolmandad riigid osalevad tegevustes, mille suhtes käesolevat kokkulepet kohaldatakse, võib osalust reguleerivatesse kokkulepetesse lisada sätte, mille kohaselt seda kokkulepet kohaldatakse nimetatud tegevuste raames Liikmesriikide avaldused asjassepuutuvate kolmandate riikide suhtes.

Riigikogu on veendunud, et nii Eesti kui ka teiste liikmesriikide huvid globaalsetes sõlmküsimustes on paremini kaitstud, kui Euroopa Liit järgib ühtse välispoliitika kujundamisel tugeva konsensuse põhimõtet. Riigikogu toonitab, et suhetes Venemaaga on rasketest teemadest rääkides eriti oluline säilitada selgus ja põhimõttekindlus ning Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegema tõsiseid järeldusi hiljutisest Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli Moskva visiidist, mis ei vastanud neile nõuetele. Riigikogu kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriike ajakohastama Venemaa-suunalist poliitikat, võttes arvesse viimaste aastate autoritaarsed arengud Venemaal ja tema agressiivsed välispoliitilised suundumused.

Kokkulepet saab muuta ülemkogus kogunevate Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate ühehäälsel kirjalikul kokkuleppel. Koostatud seitsmeteistkümnendal novembril aastal kaks tuhat kolm Brüsselis.