Suurendage liiget ja hinda, Colliers | Experts | Aleksander Sibul

Nimelt on Eestis olnud pikalt võimalus korraldada kohtuistungeid videosilla kaudu. Ringkonnakohtus ei kuulutata midagi avalikult.

Eesti Justiitsministeerium on laiali saatnud eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mis seaduseks saades võiks Muuhulgas võiks näiteks avaldada internetis jõustumata kohtuotsuseid, selgemalt võimaldada juurdepääsu toimikutele ja võimaldada tavainimestel vaadelda videoistungeid.

Eestis on kohtupidamine avalik, ütleb põhiseadus. Samas praktikas esineb avalikkuse tagamisel probleeme. Olgu selleks siis jõustumata kohtuotsuste salajas hoidmine, kohtuistungitel viibivate inimeste kohtus kuuldu avalikustamise keelamine protsessi lõpuni või näiteks lõppenud Suurendage liiget ja hinda materjalide salastamine. Probleemide lahendamiseks korraldati veebruaris riigikohtu, justiitsministeeriumi, esimese ja teise astme kohtute ning ajakirjanduse esindajate ümarlaud.

Kohtumise tulemusena lubas justiitsministeerium välja töötada muudatustepaketi, millega võiks kohtupidamist rohkem avada.

Novembri alul käis ministeerium ka välja muudatusettepanekute variandid. Praeguseks on laekunud ka neile huvitatud osapooltelt vastused. Muudatusettepanekute esimene osa puudutab kohtulahendite avalikustamist. Nimelt enamus kohtuasju Eestis lahendatakse kirjalikus menetluses.

Suurendage liiget ja hinda

Dokumendid liiguvad erinevate osapoolte vahel ja mingisugust kohtusaali kogunemist ei toimu. Kui kohus otsuse teeb, siis vaid süüteomenetluses loetakse see saalis ette, kuid ka siis vaid esimese astme puhul. Ringkonnakohtus ei kuulutata midagi avalikult.

Kui kirjalikus menetluses kohtuasi jõuab lahendini, siis edastatakse see lihtsalt osapooltele, kes siis saavad otsustada, kas asi edasi kaevata, või mitte. Maa- ja halduskohtud lahendasid Seega vaadati esimese astme kohtutes kohtuistungitel läbi 23 protsenti kohtuasjadest, ülejäänud asjad lahendati kirjaliku menetluse käigus. Praktikas näeb avalikkus kohtuotsust pärast jõustumist.

NCTD rong COASTER tähistab veebruaril aastast teenistust - Põhja maakonna transiidipiirkond

Puudub juurdepääs jõustumata ja tühistatud kohtulahenditele. Samuti ei ole avalikkusel võimalik osaleda tsiviil- ja halduskohtumenetluses kohtuotsuse kuulutamisel, kuna neid ei kuulutata avalikult. Põhiseaduses sätestatud kohtuotsuse avalik kuulutamine toimib käesoleval ajal vaid süüteomenetluse esimeses astmes.

Jõustumata lahendi avalikustamist ei ole seadustega reguleeritud ja praktikas jõustumata lahendeid ei avalikustata. Justiitsministeeriumi hinnangul on praegune olukord vastuolus kohtumenetluse avalikkuse põhimõttega.

Sa oled siin

Ministeerium paneb ette tulevikus valida kolme viisi vahel, kuidas olukorda lahendada: jõustumata kohtulahendi avalikustamine veebis, jõustumata kohtulahendi resolutsiooni Peenise suurus erinevates vanuses veebis Suurendage liiget ja hinda jõustumata kohtulahendi väljastamine päringu alusel, koosmõjus delikaatsete isikuandmete eemaldamisega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium MKM toetab lahendite ja määruste või nende resolutsioonide avaldamist veebis. Välisministeerium eelistab jõustumata kohtuotsuste avaldamist veebis, sest see tagab kõige laiema kättesaadavuse. Tartu ringkonnakohus ütleb, et pakutud variantidest eelistab ta jõustumata kohtulahendite täis mahus avalikustamist.

Samal seisukohal on ka Tallinna ringkonnakohus.

Tõstke aga julgesti hinda Juhtkiri Foto: Anti Veermaa Eesti majanduse väljavaated on alanud aastal igapidi head: inimestel on raha, mida kulutada. Järelikult tuleb hindu tõsta, leiab Äripäev juhtkirjas. Et väljaspool kodu söömine on üks kõige kiiremini kallinenud teenuseid viimasel ajal, on küllap igaüks omal nahal kogenud.

Eesti Kohtunike Ühing märkis, et ei näe iseenesest mõistlikke põhjuseid jõustumata kohtulahendite avaldamata jätmiseks. Riigikohus oma vastuses märgib, et ei oma üksmeelset seisukohta, kuid pigem kaldub konservatiivset Suurendage liiget ja hinda eelistama.

Ka riigiprokuratuur on seisukohal, et võiks küll rohkem avalikustada kohtuotsuseid, kuid ei peaks veel jõustumata otsuseid internetti üles panema.

Suurendage liiget ja hinda

Selle asemel näeks prokuratuur, et avalikustatakse Ma tahan suurt munn, kuidas oma maja suurendada resolutiivosa ja terve otsus antakse välja vaid põhjendatud päringul, kui seda oleks vaja näiteks sarnase asja kaitsjal.

Siseministeeriumi hinnang on veel kraad kangem Siseministeerium on muutmiskavade suhtes osapooltest kõige kriitilisem. Näiteks jõustumata kohtuotsuste avalikustamise kohta ütleb ministeerium: "Väide, et jõustamata lahend muudab õigusdiskussiooni rikkamaks ning on arendava mõjuga õigusharidusele, on vaieldav.

Õiguspraktikas on väärtus eelkõige jõustunud kohtuotsusel. Jõustumata lahendi avalikustamine võib tekitada hilisemaid kohtuvaidlusi, näiteks inimene esitab kaebuse ajakirjanduse peale ebaõigete faktiväidete või väärtushinnangute ümber lükkamiseks," seisab siseministeeriumi vastuses.

Lisaks toob siseministeerium välja formaalseid probleeme, märkides et näiteks kui digitaalselt otsus kõigile avalikuks teha, siis saab sellest Suurendage liiget ja hinda teada terve ühiskond, kuid kohtusaali otsust kõik kuulama ei mahuks. Miks see probleem on, ministeerium ei selgita. Kokkuvõtvalt teeb siseministeerium ettepaneku hinnata, mis probleemi soovitakse lahendada ja kas pakutud lahendused ka seda teevad.

Kriminaal- ja kohtutoimikutega tutvumise kord Suurema muudatusena pakub teeb justiitsministeerium veel ettepaneku reguleerida kriminaal- ja kohtutoimikutega tutvumise korda. Ajakirjanikel toimikutega tutvumist seadus senini reguleerinud ei ole ja praktika kohaselt on pärast kohtumenetluse lõppu kohtu loal toimikutega tutvumist võimaldatud.

Probleem kerkis üles Mati Alaveri dopingukaasuses, kus pärast kohtumenetluse lõppu kohtunik keeldus toimikutega tutvumiseks luba andmast. Pärast kohtuvaidlust siiski võimalus saavutati, kuid ka mitte kõigi toimikute nägemiseks. Justiitsministeeriumi hinnangul tuleks tutvumise võimalus seadusesse sisse kirjutada - seejuures võimalusega tutvumisloa andmata jätmisel seda vaidlustada. Riigikohtu hinnangul tuleks siinkohal kaaluda, kas kohus peaks otsustama toimikute üle, mis on juba rahvusarhiivi antud ja tegi ettepaneku kehtestada ajaline piirang või tingimuslik kuni toimikute rahvusarhiivi üleandmiseni.

Tartu ringkonnakohtu hinnangul ei tohiks toimikuga tutvumine jääda vaid kohtu otsustada ja võiks kaaluda ka teiste menetlusosaluste käest küsimust. Samas tõdes kohus, et suure avaliku huviga asjade puhul võib mitmekordne vaidlustamisvõimalus liigselt takistada toimikuga tutvumist.

Samas riigiprokuratuuri hinnangul tuleks igal juhul esitada toimikute juurdepääsu väga selgelt põhjendada.

Siseministeerium on prokuratuuriga sama meelt. Justiitsministeeriumi hinnangul võiks Suurendage liiget ja hinda õigustatud huvi omavatele inimestele toimikuid ka digitaalselt.

Nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses paljud toimikud, umbes protsenti, juba digitaalsed. Siseministeeriumi hinnangul võiks siiski kaaluda, kas näiteks ajakirjanikele oleks ikka mõistlik digitaalseid toimikuid jagada. Selle asemel pakub ministeerium välja, et nendega võiks tutvuda näiteks kohtu ruumes ja kohapealsest arvutist. Lisaks teeb justiitsministeerium ettepaneku, et võiks tulevikus ka luua mehhanismid, kuidas tervikuna kinniseks kuulutatud kohtuasja toimikutega oleks kolmandatel osapooltel ehk peamiselt ajakirjanikel võimalik mingil tasandil tutvuda.

Tegemist on vastuoluga Suurendage liiget ja hinda kohtupidamise avalikkuse põhimõttega," Suurendage liiget ja hinda justiitsministeerium. Lahenduseks oleks justiitsministeeriumi hinnangul muuta seadust nii, et kui keegi tahab kinniseks kuulutatud menetluse toimikuid näha, peab seda kohus eraldi kaaluma. Kui materjali hulgas on juurdepääsupiiranguga asju, siis näidatakse toimikuid piiranguta osas.

Siseministeeriumi hinnangul võiks juurdepääsupiiranguga toimikute puhul lähtuda hinnangust, et kohus ei saa juurdepääsupiirangut ilma dokumendi koostaja kooskõlastuseta maha võtta.

See tähendab, et igakordselt tuleks enne pöörduda dokumendi koostaja poole ja küsida seisukohta. Rahvas videoistungeid vaatama? Ühe uue asjana Mida liige suurendada justiitsministeerium ettepaneku reguleerida kolmandate osapoolte Suurendage liiget ja hinda virtuaalsetel kohtuistungitel.

Nimelt on Eestis olnud pikalt võimalus korraldada kohtuistungeid videosilla kaudu. Mõni kohtualune on näiteks vanglas ja tal on videoühendus kohtusaaliga, kus temaga seotud asja arutatakse. Kohtusaalis on saanud lisaks kohtunikule, prokurörile või advokaadile saanud osaleda ka muud istungist huvi tundnud inimesed.

Eriolukorra ajal hakati praktikas pidama istungeid ka täielikult virtuaalistungitena nii, et keegi osalejatest ei viibinud kohtusaalis. Kui ajakirjanikud või muud inimesed soovisid istungil osaleda, siis nad võtsid kohtuga ühendust ja neile saadeti kutse virtuaalistungil osalemiseks. Justiitsministeeriumi hinnangul annaks virtuaalistungite laiem kasutamine võimaluse avardada ka üliõpilaste ja teiste huviliste võimalusi kohtuistungeid jälgida.

Samuti võib rohke pealtvaatajate arv kohtusaalis segada menetlusosalisi," märkis justiitsministeerium.

Elu mitmekesisus

Seetõttu võiks lisada menetlusseadustikesse võimaluse muudel inimestel ka istungeid videosilla kaudu jälgida. Ettepaneku kohaselt peaksid inimesed ennast selleks autentima ja istungit ei tohiks kohtu loata salvestada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab virtuaalsete istungite võimalusi.

Ülekanne avalikult videokohtuistungilt peaks olema sätestatud suurt avalikku huvi pakkuvatelt istungitelt või kui seda eelnevalt taotletakse," märkis ministeerium. Välisministeeriumi sõnul võiks samuti võimaldada avalikkusel virtuaal- ja hübriidkohtuistungeid vahetult jälgida Tosta tugevust liikme suurendamiseks teha vajalikud muudatused nii menetlusseadustes kui ka kohtute tehniliseks valmisolekuks.

[BOYLOG] ERIC CAM|에릭이의 마지막 학교 보이로그

Ka Eesti Kohtunike Ühendusel ei ole väljapakutud tingimustel veebiülekannete võimaldamise vastu midagi. Riigikohus nii entusiastlik ei ole ja leiab, et tuleks arvestada, kuivõrd võib selline ülekandmine kahjustada õigusemõistmise huve. Prokuratuuri hinnangul tuleks tugevalt kaaluda videoistungitele kolmandate osapoolte lubamist ja kindlasti ei peaks kohtuistungitelt otseülekandeid võimaldama.

Seejuures on istungil toimuva levitamisel veebis pildis ja helis taoline potentsiaal suurem," märkis riigiprokuratuur. Veebi edastusega kaasneb selge oht, et ülekannet jälgivad Suurendage liiget ja hinda veel ülekuulamata tunnistajad.

About Professional Summary Maile on töötanud kinnisvara valdkonnas üle 10 aasta, valdava osa sellest Colliersis ärikinnisvara hindajana-konsultandina. Maile eelnevateks tööandjateks on olnud börsil noteeritud kinnisvarafirma Arco Vara ning valdavalt eraisikute varade juhtimise ja finantsnõustamisega tegelev ettevõte Zenith Capital Management. Peale taasliitumist Colliersiga Karjääri jooksul on Maile nõustanud mitmeid tuntud kohalikke ja välismaiseid korporatiivseid kliente, pakkudes neile lisaks hindamisteenusele ka kinnisvaraauditi, tasuvusanalüüsi, parima kasutuse analüüsi ja turuanalüüsi teenuseid. Maile omab vara hindaja kutsetunnistust ning on osalenud varasemalt aktiivselt hindajate kutse kvaliteedi hoidmises ja selle tõstmises läbi Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu hindamiskomisjoni liikmelisuse.

Tunnistaja ütlus kui tõend on väga õrn, unustada ei tohi sedagi, et süüdistatavate jaoks on kaalul oluliselt rohkem kui teistel osalistel," lisas prokuratuur.

Ka siseministeerium ei toeta laialdast virtuaalistungite kasutamist ja kolmandate osapoolte nendel osalemist.

Suurendage liiget ja hinda

Samuti tuleb hinnata, milline on infoturbe standardid, serverite võimekus ja muud sarnast," lisas siseministeerium. Hulk muidki ettepanekuid Justiitsministeeriumi muudatuste väljatöötamiskavatsuses on Suurendage liiget ja hinda hulganisti kohtumenetlusega seonduvaid muudatusettepanekuid, milledele on veel suuremas hulgas muudatusettepanekuid laekunud. Eelduslikult on ministeerim nüüd asunud ka eelnõu väljatöötamiskavatsust eelnõuks vormima. Justiitsministeeriumi enda hinnangul võiks muudatused varaseimalt jõustuda alates Milline võiks olla muudatuste mõju avalikkusele, on veel keerukas öelda.

Justiitsministeeriumi hinnangul on kohtupraktikast huvitatud inimestele mõju positiivne, eriti ajakirjanikele, kellele on mõju oluline ja selle avaldumissagedus tihe. Mida muudatusega ei planeerita, kuid mida Tartu Ülikool ja advokatuur pöördumises välja toovad on Riigi Teataja robotilõksuprobleem. Nimelt selle aasta suvest paigutati Riigi Teataja kohtulahendite andmebaasile robotlõks, mis ei võimalda ettevõtjatel uusi kohtulahendeid masintöödelda. Juristid näevad seda tõsise probleemina, ministeerium jällegi mitte.

Toimetaja: Anvar Samost.