Liige Gum suum

Tangible fixed assets — tangible fixed assets such as machinery, equipment, vehicles, buildings and land. Population as of 1st of January — the number of persons having their usual residence in a country on 1 January of the respective year. This includes the acquisition cost of used fixed assets, the amount of mark-up of fixed assets, the increase in the value of fixed assets as a result of overhaul or renovation, and restructuring of fixed assets. Vastavalt OECD metoodikale on aktiivravivooditel keskmine ravikestus kuni 18 päeva. Indikaator aitab tuua välja, kuidas sekkumine aitab kaasa eesmärkide täitmisele Indicator — a value of the presence of a phenomenon, a tool for approximating a size source: õS, ; an indirect scale for a phenomenon or problem in society for which there is a political need to change source: Haaristo et al , Elukestva õppe strateegia vahehindamine; Pintér, Swanson and Barr , Use of Indicators in Policy Analysis. Number of days equals date of check out minus date of admission.

Healthy newborn children are excluded. Newborn children with health problems are included. Newborn children with health problems are included in case they are admitted to the hospital bed. Haiglast väljakirjutatu — ravi lõppemisel haiglast välja kirjutatud patsient, v.

Hospital checkout — patient who is checked out after hospital treatment. Deseased patients, persons who were transferred to another hospital or were deemed to be healthy are excluded.

Leht 6 — Õpetajate Leht () 3 veebruar — DIGAR Eesti artiklid

Haiglavõrgu arengukava haigla — on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega nr Haiglavõrgu arengukava haiglate hulka kuulub 3 piirkondlikku, 4 kesk- 11 üld- 1 kohalik ja 1 taaastusravihaigla. Hospital Network Development Plan hospital — Hospital Network Development Plan, prescribed by the Government of the Republic Regulation No of 2 Aprilincludes 3 regional hospitals, 4 central hospitals, 11 general hospitals, 1 local and 1 rehabilitation hospital. Haiguse esmasjuht ehk esmashaigusjuht ehk uus haigusjuht — esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos New case of a disease or a new case — the final diagnosis confirmed for the first time in the life of a patient.

Haiguskaotus — haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud eluaastad YLD — Years of Lived with Disability due to the health conditions or its consequences. Haigusrühm — rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni RHK Liige Gum suum esitatud haigusrühm vt klassifikaatorid.

Disease group — a group of diseases listed based on the international statistical classification of diseases and health-related Liige Gum suum ICD Hamba eemaldamine — hamba väljatõmbamine ja väljalõikus — Hambaravi visiit — hambaarstikülastus ka koduvisiitmille käigus on ravitud hambaid või igemeid, tehtud profülaktilisi või kirurgilisi protseduure.

Tervisestatistika sõnastik

Siia alla ei kuulu proteetilise ravi ja ortodontilised visiidid. Dental care visit — all visits to the dentist, including surgical visits, but except dental hygienist, prosthetic and orthodontic visits.

Hiline lootesurm — vähemalt grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm, mis toimus pärast Hiline neonataalsurm — imiku surm pärast esimest elunädalat, kuid enne Hooldusravi — vt iseseisev statsionaarne õendusabi Long-term nursing Liige Gum suum — Hospitaliseeritu — statsionaarsele ravile võetud patsient, tavaliselt vähemalt üheks ööpäevaks Hospital admission — hospitalization of a patient in an inpatient facility, involving a stay of at least for 24 hours admitted patient.

Hospitaliseeritute, haiglast lahkunute ja voodipäevade arv inimese kohta ravivoodi järgi — suhtarv, mis näitab aasta jooksul hospitaliseeritute, haiglast lahkunute või voodipäevade arvu Eesti aastakeskmise elaniku kohta. Rate per inhabitants in case of hospital admissions, discharges or inpatient bed days — the number of admissions, discharges or bed days per year per inhabitants. The number of annual average population is used for these calculations.

I ICHA International Classification for Health Accounts — tervishoiu arvepidamise juures kasutatavate klassifikaatorite süsteem tervishoiukulude liigitamiseks. Classifications in Estonian are published at NIHD webpage ICSI — seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes.

Pärast munaraku viljastumist kantakse embrüo tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada, kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada. ICSI — Intra-cytoplasmic sperm injection is an Liige Gum suum vitro fertilization procedure in which a single sperm is injected directly into an egg.

  • Kodus, kuidas liikme suurendada

The embryo is then transferred to woman's womb. This procedure is most commonly used to overcome male infertility problems. ICSI can be performed, even when very few sperms can be retrieved from the sample or if a testicular biopsy has to be used as the source for sperms.

Liige Gum suum

Imikusuremuskordaja — alla ühe aastaste laste surmade arv sama aasta elussündinu kohta Infant mortality rate — infant under one-year-old children deaths per 1, live births in the same year.

Immateriaalne põhivara — füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara, mida tervishoiuteenuse osutaja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalse põhivara rahaline piirmaksumus on kirjeldatud asutuse raamatupidamise Liige Gum suum. Nt firmaväärtus, patendid, litsentsid, infotehnoloogiline tarkvara. Intangible assets — an identifiable non-monetary asset without physical substance, such as patents, trademarks, copyrights, goodwill and brand recognition Imiku osaline rinnapiimaga toitmine — lisaks rinnapiimale saab laps kas piimasegu või muud toitu puder, köögiviljapüree jne.

Partially breastfed infants — in addition for breast milk, child gets infant formulas or other food porridge, vegetable puree etc. Imiku täielik rinnapiimaga toitmine — laps saab ainult rinnapiima; lisaks võib saada vitamiine, ravimeid, kuid mitte teed, vett, mahla, piimasegu või midagi muud, mis asendaks toidukorda.

Vajadusel võib laps süüa lüpstud rinnapiima kas lusikalt, topsist või lutipudelist vt ka Rinnapiimatoidul lapsed. Exclusively breastfed infants — infants who are fed exclusively with breast milk incl pumped breast milk.

Additionally Liige Gum suum may get vitamins and medicaments, but not tea, water, juice, infant formulas or anything else what would replace meal. Imikusurm — alla üheaastase elusalt sündinud lapse surm Infant deaths — the deaths of up to one-year-old live-born children. Imputeerimine — asendusväärtuste leidmine puudu olevatele väärtustele Imputation — finding a replacement value of the missing values Indikaator — mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks allikas: ÕS, ; kaudne mõõdupuu mingile ühiskonnas esinevale nähtusele või probleemile, mille muutmiseks on poliitiline soov allikas: Haaristo et alElukestva õppe strateegia vahehindamine; Pintér, Swanson ja BarrUse of Indicators in Policy Analysis.

Indikaator aitab tuua välja, kuidas sekkumine aitab kaasa eesmärkide täitmisele Indicator — a value of the presence of a phenomenon, a tool for approximating a size source: õS, ; an indirect scale for a phenomenon or problem in society for which there is a political need to change source: Haaristo et alElukestva õppe strateegia vahehindamine; Pintér, Swanson and BarrUse of Indicators in Policy Analysis.

  1. Fertiilne iga e.
  2. Olnud Vändra õpet.

The indicator helps to highlight how intervention contributes Liige Gum suum meet the goals Indutseeritud abort — hõlmab omal soovil raseduse katkestamisi ja meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamisi.

Induced abortion or medical abortion or artificial abortion — includes legal and therapeutic abortion. Intensive care bed in Emergency department — opened ready for patient admittance stationary II or III level intensive care bed in emergency department intensive ward. Iseeneslik raseduse katkemine — spontaanabort RHK kood O Spontaneous abortion — spontaneous termination of pregnancy ICD code O Iseseisev statsionaarne õendusabi endine hooldusravi — ravi ja hooldus, mida osutatakse patsientidele, kes vajavad jätkuvat abi krooniliste kahjustuste, vähenenud iseseisvuse ja igapäevase toimetuleku tõttu.

Liige Gum suum

Long-term nursing care — Iseseisev tervishoiuasutus — tervishoiuteenuse osutaja, kelle puhul ei ole tegemist teise teenuseosutaja allasutuse ega filiaaliga Independent health care provider — a health care provider that is not an agency of another provider or its branch.

IUI — hõlmab laboratoorseid toiminguid, et eraldada spermast elujõulisemad seemnerakud, mis Liige Gum suum naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas doonori või partneri seemnerakke.

IUI — Intrauterine insemination involves a laboratory procedure to separate more viable and motile sperm from the sperm sample and transfer them. The fast moving sperm are then placed into the woman's womb close to the time of ovulation when the egg is released from the ovary in the middle of the monthly cycle. For IUI donor or partner sperm can be used.

Jooksevhinnad — kaupade ja teenuste kehtivad hinnad arvestusperioodil Current prices — the prices of goods and services during the accounting period Juhid — arst-juhid, õendusjuhid ja teised administratiivsed meditsiinivaldkonna juhid Management — physician managers, nursing managers and other administrative managers in the medical field Jälgimiskoht EMO-s või muus erakorralises vastuvõtus — jälgimisruumis olev koht, mille juurde kuulub varustus, mis võimaldab monitoorida patsiendi elulisi parameetreid.

Observation bed in Emergency department Liige Gum suum in other emergency room — a bed that includes equipment that allows monitoring of the patient's vital signs.

Liige Gum suum

Jääkmaksumus aasta lõpul — põhivara aasta lõpu jääkmaksumus: soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum Residual value at the end of the year — value of fixed assets at the end of the year: acquisition cost at the Liige Gum suum of the year minus accumulated depreciation. Kehaväline viljastamine — kehavälise viljastamise IVF üks protseduur sisaldab järgmisi tegevusi: munasarjade punktsioon ja munarakkude võtmine ning sperma ettevalmistus; in vitro viljastamine; In vitro fertilisation IVF — "IVF is an ART procedure that includes following stages: puncture of ovaries and removing ova from the women's ovaries and sperm preparation; in Liige Gum suum fertilisation; leftover embryos freezing.

Ei sisalda lisatasusid Average monthly basic wage — gross wage paid in March based on the piece, hourly, daily, weekly or monthly wage rate determinedby an employment contract or legal act. Does not include additional remunerations. Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega — sisaldab põhipalka vt "keskmine kuu põhipalk"regulaarseid lisatasusid, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest, lisatasu ületundide eest ning teisi regulaarseid lisatasusid.

Siin sisalduvad ka mitteregulaarsed lisatasud kvartali- ja aastapreemiad, ning teised mitteregulaarsed tulemus- ja väärtustasud, mis on makstud märtsikuus Total monthly wage with all additional remunerations — includes the basic wage see average monthly basic wage and regular additional remunerations, additional remunerations for work in the evenings, in the night, on weekends and national holidays, for overtime, and other regular additional remunerations.

This also includes non-regular additional remunerations quarterly and annual bonuses as well as other non-regular achievement and value based remunerations, paid in March.

  • Suurenda rahva liige

Keskmine ravikestus — keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarselt või päevaravilt lahkunud või väljakirjutatud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Esitatakse päevades. Average length of stay — average number of Liige Gum suum of all discharged inpatients or hospital checkout patients and day care patients within a year according to the reason for hospital care.

Presented in terms of days. Keskmine ravikestus haiglaravilt lahkunute kohta diagnoosi järgi — keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarist väljakirjutatud või surnud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute ja surnute arvuga. Voodipäevade arvestuses lahutatakse lahkumispäevast saabumispäev Average length of stay in hospital care, with deceased — average number of bed-days of all inpatients discharged with deceased from hospital within a year according to the diagnosis.

ALOS is calculated by dividing the number of days stayed by the number of discharges with deceased.

CV: Rando Tuvikene

Number of days equals date of discharge minus date of admission. Keskmine ravikestus haiglaravilt väljakirjutatute kohta diagnoosi järgi — keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarist väljakirjutatud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi.

Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute arvuga.

Liige Gum suum

Voodipäevade arvestuses lahutatakse lahkumispäevast saabumispäev Average length of stay hospital checkouts, without deceased — average number of bed-days of checked out inpatients without deceased from hospital within a year according to the diagnosis. ALOS is calculated by dividing the number of days stayed by the number of hospital checkouts.

Liige Gum suum of days equals date of check out minus date of admission. Keskmine ravikestus päevaravi kohta diagnoosi järgi — keskmine voodipäevade arv ühe päevaravilt väljakirjutatud patsiendi kohta aastas päevaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arvestuses arvestatakse Liige Gum suum päevi. Hemodialüüs arvestatakse patsiendi kohta ühe ravijuhuna aastas Average length of stay in day care — average number of bed-days of all day care patients discharged within a year according to the reason for day care.

Average lenght of stay is calculated by dividing the number of days stayed by the number of discharges. All days are counted. Hemodialysis is counted to one case in year for each patient. Keskmine ravikestus ravivoodi profiili järgi — voodipäevade arv ühe statsionaarselt ravilt lahkunud patsiendi kohta ravivoodi profiili järgi.

Intensiivravivoodite puhul liidetakse ravilt lahkunud patsientidele juurde need, kes on viidud üle teise osakonda. Average length of stay in case of bed specialty — average number of bed-days of all discharged inpatients including dead and transferred to another hospital within a given period, not depending on the cause of hospital care. Keskmine ravivoodite arv — perioodi keskmine ravivoodite arv, mis on olnud avatud, st valmis patsiendi vastuvõtmiseks Average annual number of hospital bedsĀ also seeĀ hospital bedĀ andĀ day care bed — average number of hospital beds during a certain period, which have been Liige Gum suum for the admission Toeline suurenemine maja liikme a patient.

Kiirabi — ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse Emergency medical care — outpatient health care service for the initial diagnosis and treatment of life-threatening diseases, injuries and intoxication and, if necessary, for the transportation of the person requiring care to a hospital.

Kiirabi väljakutsed — kiirabi täidetud, annulleeritud ja tulemuseta väljakutsed Total number of calls — includes fulfilled, cancelled and ineffective emergency calls.

Estonian Research Information System

Kiirabiasutus — ambulatoorne tervishoiuasutus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse. Kiirabiasutuste alla on loetud vaid iseseisvad kiirabiasutused Emergency medical care provider — out-patient health care provider for the initial diagnosis and treatment of a life-threatening disease, injury or poisoning and, if necessary, for the transport of the person in need of assistance to a hospital.

Emergency medical care providers only encompass independent emergency medical care providers. Kiirabibrigaad — kolmeliikmeline erakorralise meditsiini alase ettevalmistusega isikute rühm, kes osutab kiirabi.

Liige Gum suum

Kiirabibrigaadi liikmeteks võivad olla erakorralise meditsiini arst või anestesioloog ja erakorralise meditsiini õde ning kiirabitehnik Ambulance crew — a 3-member team which is competent in emergency medicine and which provides emergency care.

An ambulance crew may include an emergency health care physician or anaesthetist and an emergency health care nurse and emergency care technician. Klassifikaator — üht tüüpi statistilisi üksusi teatud tunnuse või tunnuste hulga alusel liigitav ja üheselt identifitseeriv tähistuseeskiri Classification — a collection of sets which can be unambiguously defined by a property that all its members share Koduvisiit — arsti või õe külastus patsiendi koju Home visit — physician's or nurse's visit to a patient's home Kogutunnipalk — sisaldab põhipalka vt põhitunnipalk ja lisaks regulaarseid lisatasusid, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest ning lisatasu ületundide eest.

Palk on jagatud Liige Gum suum töötundidega sh ületunnid Total hourly wage — includes the basic wage see basic hourly wage and regular additional remunerations, additional remunerations for evening work, night work, working on days off and national holidays and for overtime. The wage is divided by all working hours including overtime. Konservatiivne ravi — raviviis, mis pakub hooldavat ravi nii füüsilise kui tunnetusliku poole pealt, kui on otsustatud lasta haigusel kulgeda loomuomaselt Conservative care — a treatment option which provides comfort care, both physical and emotional, if it's decided to let the disease run its natural course.

Koondandmed — üksikandmetest kindla metoodika alusel statistilise töötlemise ja analüüsi tulemusena saadud andmed Aggregate data — data obtained from individual data by using statistical processing and analysis on the basis of a certain methodology Kopsutuberkuloos — tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on nii kopsus kui ka väljaspool kopsu, loetakse kopsutuberkuloosi juhtude hulka Pulmonary tuberculosis — tuberculosis involving only the Liige Gum suum parenchyma.

Patients with both pulmonary and extrapulmonary TB should be classified as a case of pulmonary TB. Kopsuväline tuberkuloos — tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on ainult väljaspool kopsu Extrapulmonary tuberculosis — tuberculosis of organs other than the lungs, e. Korduvjuht — aasta jooksul esimene pöördumine varem diagnoositud haigusega Prevalent case — a first visit during a certain year due to an illness diagnosed earlier.

Kulud — aruandeperioodi väljaminekud majandusliku kasu vähenemisedmillega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Expenses — outlays reduction in economic benefits during an accounting period, which Liige Gum suum the form of a reduction in assets or an increase in liabilities and which reduce the owner's equity of the accounting entity, except payments made to owners from owner's equity.

What if we Swallow Chewing Gum? + more videos - #aumsum #kids #science #education #children

Liige Gum suum Kunstlik viljastamine — kunstlik viljastamine kujutab endast naise rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo. Assisted reproductive technology ART — assisted reproductive technology is a group of different methods used to prepare sperm or embryos and transfer them to achieve pregnancy. Vocation — particular skills and deep knowledge that is needed to work on specific occupations Kutseala — koondab kutseid, mida ühendavad samalaadsed tööeesmärgid ja -ülesanded.

Profession — set of vocations which Liige Gum suum tasks and duties are characterised by a high degree of similarity. Autopsy rate — percentage of autopsies of all deaths in Estonia. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. Household — The term refers to all individuals who live in the same dwelling and share to some extent the joint budget which is usually the food budget. The household can also have only one member. Persons who are temporarily away due to their work, studies or military service are considered as the household members in case they have retained Mis on keskmine liikme suurus ja umbermoot relations with their household.

In case the household member is temporarily less than 4 months in the nursing home, he also belongs to the household.

Letaalsus — haiglas surnute osatähtsus haiglast lahkunutest. Lühiravivoodid — ehk aktiivravivoodid — intensiivravi; kirurgilised; naha-suguhaiguste; nakkushaiguste; neuroloogilised; nina- kõrva- kurguhaiguste; radioloogia; silmahaiguste; sünnitusabi ja günekoloogia; taastusravi; terapeutilised ravivoodid.

Vastavalt OECD metoodikale on aktiivravivooditel keskmine ravikestus kuni 18 päeva. Välja arvatud iseseisva statsionaarse õendusabi, psühhiaatria- ja tuberkuloosivoodid. Short-term care beds — Curative acute care beds — intensive care; surgical; dermatological and venerological; infectious diseases, neurological; otorhinolaryngological; radiological; ophtalmological; obstetrics and gynaecology; rehabilitation; therapeutic beds.

According to OECD methodology, the average length of stay in curative care beds is up to 18 days. Excluding tuberculosis, nursing care beds and psychiatric beds. M Maakond — indiviidi elukoht või tervishoiuteenuse osutaja tegevuse maakond. Kiirabistatistikas näitab maakondlik jaotus väljakutseid ja abisaanuid kiirabibrigaadi paiknemise järgi.

Kes tasub arsti sõidukulud ja m illises vahekorras? Kes kohustub kutsum a arsti õppe- jõu haigestum ise puhulkui õppejõud seda ise ei tee või ei suuda teha? Kuna v a ­ bastam ine teenistuskohustest 4 päevaks ja pikem aks ajaks kuulub juba kõrgem ate instantside pädevussekellel puudub õppejõude teenistuslik lähesussiis enam kui 3-päevane puudumine õppetööst peab tõestatud olema main.

Loomulikult tuleb arstitunnistus esitada võim Liige Gum suum puuduse alulhiljem alt aga 3 või neljanda haiguspäeva kestelsest nii koolijuhatajal kui ka koolivalitsusel peab olem a ette teada õppejõu puudumise kestuset teha vajalikke korraldusi asendam iseks. Kui haigestunu ise ei kutsu kohale arstisiis võib koolivalitsus saata arsti kohale. Oskar Luts : Ktõra godzina?

Mälestusi X. N oor-E esti Kirjastus. Hind kr. L uts jatkab selles järjekordses m ä­ lestuste andes M aailm asõja tagala kirjeldam ist. Ta jutustab oma kokkupuuteist kohalikkude sõjavõimudega viibides Varssaviskus töötab ühes sõjaväehaigla apteegis. Kandvam a m otiivina läbistavad selles raam atus kirjeldused vaenlase õhurünnakuist.

V aenlase lennukid korraldavad liinilja tagalaski , õhurünnakuid. Tekib vajadus k aitset otsida gaaside hädaohu vastu. Ja siis autor kirjeldab esim este prim itiivsete gaasim askide tekkim islugu VarssavisU jazdovi hospidalis. Sellest jutustab autor järgm ise traagilise loo.

On lõpm ata ilus õhtupooliksoe ja päikesepaisteline.

Tervisestatistika sõnastik / Health statistics glossary

Valged jasmiinid levitavad oma veidi uim astavat aroomi mu ümber. Väikesed lapsukesed m ängivad ja tantsisklevad seal veidi eem al nagu eredavärvilised liblikad. Üle harva aja tunnen rahu südameskuid ometiom eti nagu kipitseks m idagi mu sisimas.

Liige Gum suum

Siis eraldub m änguseltsiliste hulgast üks pisike tüdrukvaatab ringi ja naeratelles tuleb minu juurdekäsivarrekesed paljadveidi õhetav. A ga kuhu siis tõttab väike panjenka? Teeb näkineitsiliselt õhulise reveransining läheb tagasi oma kaaslaste sekka — tal ju veel Liige Gum suum natuke aega. Mu neetud taskukell! Miks ta siis nüüdki ei võinud käia ettenagu ta ­ valiselt?

K õrgel õhus kuuldub põrinat. Ja paar m inutit hiljem pole enam olem as seda lapsukest ega m itm eidki teisi tem a tillukesist kaaslasist. Tõetruud sündmusedsorav ja hum oorikas jutustam isviisneed on raam atu süm paatsed omadused. R aam atut võib arvata ka m aailm a­ sõja mem uaarkirjanduse hulka ja siin on ta endistele väärtuslikuks lisanduseks.

Sellele raam atule tuleks tä ­ helepanu juhtida eriti käesoleva gaagikaitse nädala puhul ja soovitada seda lugeda laiem atel hulkadel. Tegev ja vastutav toimetaja V. Eesti ühistrükikodaTallinnas