Mida liige on. Ettevõtte vastutus

Juhatuse liige võib olla ka isik, kes ei kuulu omanike hulka. Teiseks tagab pankrotiavalduse õigeaegne esitamine seda, et sisuliselt maksejõuetu äriühing ei osaleks edasi majandustegevuses olukorra, kus äriühing ettenähtavalt ei suuda majandustegevusest tekkivaid kohustusi täita. Äriühingu juhtimisega seotud kohustusi võib töölepingu või ametijuhendi alusel delegeerida töötajale. Raskest hooletusest tulenev tegevusetus on kaebajale etteheidetav juhul, kui teadaolevaid asjaolusid arvestades oleks korraliku ettevõtja hoolsusega tegutseval isikul pidanud ilmselgelt tekkima kahtlus, et äriühingu raamatupidamises on kajastatud valeandmeid.

Juhatuse liikme leping – millal sõlmida ja mida reguleerida

Ühe võimaliku muudatusena kaalutakse eriregulatsiooni äriühinguga omanike või nendega lähedalt seotud isikute poolt äriühingule antud laenude allutamiseks, s. Võimalike muudatustena on räägitud ka konkurentsiameti juurde maksejõuetuse teenistuse loomisest, mille peamiseks eesmärgiks on uurida seadusvastaselt tekitatud maksejõuetuste põhjuseid ja suurendada oma tegevuse kaudu võlausaldajatele tehtavaid väljamakseid. Kokkuvõtvalt tasub muutunud oludes läbimõeldult tegutseda nii potentsiaalse pankrotivõlgniku juhtkonnal kui ka võlausaldajal ning hoida end hoolikalt kursis pankrotiõiguse regulatsiooni võimalike muudatustega.

MKS § 40 lg 1 näeb muu hulgas ette, et kui seaduslik esindaja rikub tahtlikult või raskest hooletusest MKS §-s 8 nimetatud kohustusi, vastutab ta selle tõttu tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega. MKS § 8 lg 1 esimese lause järgi kuni Juhatuse liikme hoolsusstandard tuleneb ÄS § lg-st 1.

Riigikogu juhatus korraldab Riigikogu tööd vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ning Riigikogu liikme staatuse seadusele. Vaata siit täpsemalt, millised on juhatuse tööülesanded. Riigikogu esimehe volitusel, tema äraolekul või volituste peatumise korral täidab esimehe ülesandeid Riigikogu aseesimees.

Mida liige on

Põhiseaduse järgi on Riigikogu esimehel kohustus täita vajaduse korral Vabariigi Presidendi ülesandeid. Riigikogu esmaspäevast ja kolmapäevast täiskogu istungit juhatab senise tava kohaselt Riigikogu esimees, teisipäevast istungit esimene aseesimees ja neljapäevast istungit teine aseesimees. Vajaduse korral nt siis, kui esimees on välislähetuses või haigestunud lepib juhatus kokku teisiti.

Juhatuse liikme hoolsuskohustus hõlmab ka kohustust teha informeeritud otsuseid, sh küsida asjatundjatelt Mida liige on lisateavet ja -selgitusi. Sellist lisateabe hankimise kohustust tuleb hinnata siiski mõistlikkuse põhimõttest lähtudes vt RKTK otsus asjas nrp-d Kui mittetulundusühingu põhikirjas ei ole juhatuse liikme ülesannete tasuta täitmist ette nähtud, siis võib juhatuse liikmele tasu maksta, kuid sellisel juhul määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord üldkoosoleku otsusega.

Ettevõtte, osaniku ja juhatuse liikme vastutus

Mittetulundusühingu põhikirjas võib ette näha mittetulundusühingu juhatuse liikme ülesannete tasuta täitmise. Kui põhikirjas ei ole seda ette nähtud, võib juhatuse liikmele tasu maksta juhul, kui makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Kui sa just kuritahtlikult ettevõtte ja võlausaldajate raha kõrvaldanud ei ole ega teadlikult oma kohustusi pole rikkunud, ei tule keegi su isikliku vara kallale.

Mida liige on

Õigustega kaasnevad alati kohustused ja vastutus… Paratamatult kaasneb äritegevusega rohkem riske kui palgatöötajaks olemisega. Oled sa osanik, juhatuse liige või mõlemad korraga, siis vastutada jääb sul vaid selle eest, et ettevõte suudab enda kohustused ära täita.

Riskide suurus sõltub tegevusalast ja tegevuse ulatusest — käsitöölist pole mõtet võrrelda mastaapse naftaärimehega.

Mida liige on

Otsi endale õigeaegselt appi tubli raamatupidaja, kes kõiki tavapäraseid paragrahve ja tähtaegu teab ja tunneb. Käitu ausalt ja hoolikalt, probleemide tekkimisel ära peida pead liiva alla, vaid konsulteeri juristiga.

Juhatuse liige valitakse üldjuhul tähtajaliselt. Juhatuse liiget võib tagasi kutsuda igal ajal, ka etteteatamata ja põhjendamata.

Temaga võidakse sõlmida juhatuse liikme leping, kuid see ei ole tööleping ning see põhineb äriseadustikul ja võlaõigusseadusel käsunduslepingmitte töölepinguseadusel. Juhatuse kohustused Juhatuse kohustus on tagada äriühingu toimimine.

Mida liige on