Spordi suuruse liige,

Koosolekud protokollitakse ning allkirjastatakse koosolekul osalejate poolt. Tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või väljaõppe kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks; 2.

Propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid; 2. Organiseerib noor- saavutus- ja harrastussportlastele kvalifitseeritud metoodilise ja erialase juhendamise ja korraldab treeninguid; 2.

Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning väljaspool seda spordi arengu toetamiseks. Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab Spordi suuruse liige esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja ning kehtestab Klubi võistluste ja Klubis käitumise juhendeid ning reegleid ja kontrollib nende täitmist, korraldab huvilistele ja oma liikmetele spordialast välja- ja täiendõpet, autasustab häid sportlikke tulemusi saavutanud Klubi liikmeid ning toetajaid; 2.

Loob noor- saavutus- ja harrastussportlastele vajalikud treeningtingimused, sh spordiruum, treeningvarustus, spordiinventar, spordimeditsiinilise kontroll ja erialane juhendamine; 2. Loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi liikmetele Klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks; 2. Korraldab ja toetab klubiliikmetest treenerite ja sportlaste ettevalmistamist ja osavõtmist spordilaagritest ja-võistlustest; 2.

Korraldab oma Klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest; 2. Arendab koostööd teiste klubide, seltside ja Spordi suuruse liige, organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal spordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks; 2. Tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või väljaõppe kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks; 2.

Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga. Sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid. Määrab avaliku konkursi korras Klubi poolt kehtestatud korra alusel stipendiume. Viib läbi erinevaid koolitusprojekte. Klubi toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Klubi eesmärgi saavutamisele.

Klubi liikmeks saada soovija tasub Klubi arveldusarvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu. Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine; 4. Volinike kogu liikmete valimine ning tagasikutsumine; 4. EAL presidendi valimine ja tagasikutsumine; 4. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine; 4.

'+_.D(c)+'

Audiitori määramine ning audiitorkontrolli tulemuste kinnitamine; 4. EAL pikaajalise arengukava kinnitamine; 4. EAL auliikmete valimine ja tagasikutsumine; 4. Liikmemaksu suuruse kehtestamine; 4. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. Üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Võesremaps.ee - Šadeikode spordipere noorim liige on kerkinud Eesti esinaiskonna rünnakuliidriks

Protokolli koopiad saadetakse EAL liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast üldkoosoleku toimumist. President valitakse EAL üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Presidendi kandidaadid seatakse üles EAL liikmete poolt hiljemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut ning ettepanekule peab olema lisatud presidendi kandidaadi nõusolek.

Presidendiks osutub enam hääli kogunud kandidaat. Presidendil on esindusfunktsioon.

Liikme suuruse maar 12 aastat Suurenda Sex Dick

EAL volinike kogu võib otsusega presidendi tööülesandeid täiendada ja täpsustada. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses EAL liikmete poolt ja nende seast valitud volinike kogu. Volinike kogu koosneb 3 - 7 liikmest, kelle volitused kehtivad 4 aastat. Volinike kogu liikmed valivad endi seast volinike kogu esimehe.

Volinike kogu esimeheks osutub enam hääli kogunud kandidaat. Volinike kogu ainupädevusse kuulub: 4. Juhatuse liikmete arvu määramine; 4.

Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine; 4. Juhatuse esimehe valimine; 4. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade määramine; 4.

Loa andmine laenude võtmiseks ja laenude suuruste määramine; 4.

Põhikiri | Eesti Autospordi Liit

Eelarve kinnitamine; 4. Juhatuse poolt koostatud tegevuskava kinnitamine; 4. Volinike kogu koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis. Volinikud võivad volinike koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel, Spordi suuruse liige see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Volinike kogu esimehel on häälte võrdse jaotumise korral otsustav hääl.

Volinike kogu koosoleku kutsub kokku ja viib läbi volinike kogu esimees. Volinike kogu koosolek protokollitakse, protokollile kirjutab alla volinike kogu esimees ning saadab protokolli volinike kogu ja juhatuse liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast volinike kogu koosoleku toimumist.

Ettepaneku volinike kogu koosoleku kokkukutsumiseks võib teha ka iga volinike kogu liige ja iga juhatuse liige. Volinike kogu liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda, kui tema tegevus on vastuolus EAL põhikirjaga või heade kommetega kahjustades selliselt oluliselt EAL huve. Volinike kogu liige võib volinike kogust tagasi astuda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volinike kogule.

Võta ühendust

Eeltoodud juhul loetakse volinike kogu liige volinike kogust tagasi astunuks alates teate jõudmisest volinike kogule. Volinike kogu liikme volituste Spordi suuruse liige volinike kogu volituste kestel, väheneb volinike kogu liikmete arv kuni uute volinike kogu liikmete valimisteni. Juhul kui volinike kogu liikmete Kuidas liige soltub kingade suurusest langeb alla 3 Spordi suuruse liige, siis loetakse volinike kogu tegevusvõimetuks ja korraldatakse uue volinike kogu valimised 45 päeva jooksul.

Nõukoda 4. EAL nõukoja liikmeteks on president, kõik volinike kogu liikmed ja kuni 6 volinike kogu poolt valitavat liiget. Nõukoja pädevusse kuulub: EAL tegevuse ja finantseerimise nõustamine ja kaasaaitamine. Nõukoja koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 1 kord aastas: 4. Nõukoja koosoleku valmistab ette, kutsub kokku ja viib läbi volinike kogu esimees.

Nõukoja koosolek protokollitakse, protokollile kirjutab alla volinike kogu esimees ning saadab protokolli nõukoja ja juhatuse liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast nõukoja koosoleku toimumist. Juhatuse liige võib enne tähtaega tagasi astuda isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul liidu juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süülise kahju liidu Spordi suuruse liige, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt liiduga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuu-luvad: liidu üldkoosoleku ettevalmistamine ja selle otsuste elluviimine; liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast lahkumise ja väljaarvamise otsustamine.

Juhatuse koosolekud kutsub kokku liidu juhatuse esimees vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib liidu juhatuse esimees, esimehe äraolekul aseesimees või juhatuse koosolekul valitud koosoleku juhataja Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud juhatuse liikmetest.

Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist liidu poolt. Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Üldkoosolek teostab järelvalvet liidu teiste organite tegevuse üle.

Spordiseadus – Riigi Teataja

Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek kolmeliikmelise revisjonikomisjoni või audiitori. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse kõigi üldkoosolekul osalevate liidu liikmete esindajate poolt. Revisjonikomisjoni liikmete valimisel järgitakse põhikirjas sätestatud juhatuse liikmete valimise korda. Revisjonikomisjon valib enda hulgast esimehe. Liidu vahendid ja vara moodustuvad: sisseastmis ja liikmemaksud; füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused; riigieelarvelised eraldised; sihtkapitalide ja sihtasutuste toetused; liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuv tulu, intressitulud ning muud laekumised.

Spordiseadus (lühend - SpS)

Liidu vahendid ja vara kuuluvad liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse liidu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhi-kirjale.

Liit võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest. Liidu majandusaasta algab Juhatus korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

  • Mittetulundusühing "KF Suusaklubi" edaspidi Klubi on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi, mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
  • Harjumaa Spordiliit
  • Google Сайты: вход в систему

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruanderaamatupidamiseseaduses sätestatud korrasr ning esitab need üldkoosolekule. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Liit maksab makse riigi- Spordi suuruse liige kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. Juhatus on kohustatud esitama pank-rotiavalduse, kui selgub, et liidul on vähem vara kui võetud kohustusi.

Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastu-tavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed liidule või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt; liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe; üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud organite liikmed; sundlõpetamise korras kohtumäärusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud juhtudel.

Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

Arstide arvamuse suurendamine foto suurenenud liige enne ja parast

Taotluse läbivaatamine Taotleja elukohajärgne pensioniamet vaatab toetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Toetuse suuruse arvutamine 1 Vanuse alusel makstava toetuse suuruseks on käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud toetuse määr. Toetuse määra muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue toetuse määra kehtestamise kuupäevast arvates.

Toetuse määramise tähtaeg Spordi suuruse liige Toetus määratakse käesolevas seaduses sätestatud toetusele õiguse tekkimise päevast, kui toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on esitatud kuue kuu jooksul, arvates toetusele õiguse tekkimise päevast. Toetuse määramise otsus 1 Toetuse määramise otsustab pensioniameti direktor või tema asetäitja või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juht.

Toetuse maksmine 1 Toetust makstakse toetuse saaja pangakontole toetuse saaja elukohajärgse pensioniameti kaudu iga kuu jooksva kuu eest. Nimetatud ametkonnad võivad turvalisuse tagamise eesmärgil loa taotluse kooskõlastada tingimuslikult. Loa andmine Valla- või linnavalitsus annab loa kümne tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest.

Loas märgitakse: 1 spordiürituse nimetus; 2 korraldaja nimi, elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood ja telefoninumber; 3 võistluspaiga asukoht; 4 spordiürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg; 5 loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

Liikmete suurused inimestel Kas on voimalik laiendada liiget