Kuidas suurendada liiget, kui ma olen 14

Eelistage alati nikotiininärimiskummi sigaretile! Kokkuvõtlikud aruanded Komisjoni parema õigusloome suunistes nõutakse, et kokkuvõtlik aruanne, olgu see siis iseseisev või lisatud mõjuhinnangule või hindamisele, peaks andma üksikasjalikuma ülevaate kogu saadud tagasisidest ja kõikidest vastustest. Kaheksal juhul, kus vastamisperiood hõlmas osaliselt suvepuhkuste aega, seda tegurit arvesse ei võetud. Komisjoni suunistes märgitakse, et kõige paremini toimib eri kommunikatsioonikanalite kombinatsioon.

Meie hinnangul muudab avaliku konsultatsiooni eesmärgist ja selle tulemuste kavandatud kasutamisest õigeaegne teavitamine ettevalmistusetapi ajal tõenäolisemaks, et kodanikud tunnevad end kaasatuna, ning see tuleb kasuks ka vastuste kvaliteedile. Kuna kodanikke peab ettevalmistusetapi ajal teavitama konsultatsiooni eesmärgist ja selle tulemuste kavandatavast kasutamisest, mõjutaks sellise teabe puudumine väga tõenäoliselt kui ma olen 14 tulemust — mitte ainult selle üldist ja piirkondlikku osalusmäära, vaid ka Kuidas suurendada liiget.

Märgime, et komisjon tegi alles nimetatud avaliku konsultatsiooni algatamise ajal kättesaadavaks teabe konsultatsiooni eesmärgi kohta. Ometi seadis komisjon kõigile oma konsulteerimistegevustele üksnes üldised eesmärgid. Seejärel tuleks sidusrühmad liigitada või seada tähtsuse järjekorda vastavalt nende huvidele ja mõjule, kasutades nn sidusrühmade kaardistamismaatriksit Komisjon koostas sidusrühmade kaardistamismaatriksi 26 avalikust konsultatsioonist le.

Ülejäänud kaheksast juhtumist viis sisaldasid struktureerimata teavet sidusrühmade kohta ja kolm ei sisaldanud seda olulist teavet ei struktureeritud ega struktureerimata kujulmida vajatakse järgmiseks sammuks, nimelt sobivate konsultatsioonide valimiseks See on oluline selleks, et kohandada kommunikatsioonikanalid kõigi sihtrühmade vajadustele ja tagada, et kõikidel asjaomastel isikutel on võimalus oma arvamust avaldada Samuti on tähtis võrrelda konsultatsiooniprotsessi lõpus eri konsulteerimistegevuste tulemusi, et teha kindlaks vastuste ja sidusrühmade peamiste kategooriate vastastikune sõltuvus, järjepidevus või vastuolud.

Üheski konsultatsioonistrateegias, mille me läbi vaatasime, ei selgitatud, kuidas avalik konsultatsioon täiendab muud konsulteerimistegevust.

Eriaruanne nr 14/ „Avaldage arvamust!“

Nendel neljal juhul tõlked hilinesid ega olnud konsultatsiooni alguses üldsusele kättesaadavad. Kolmel muul juhul kajastati strateegiates keelte kasutamise korda ainult osaliselt, osutades vaid küsimustikes või tagasisides kasutatavatele keeltele. Vastajad leidsid, et avalike konsultatsioonide eesmärgid olid ebaselged 50 Meie uuringu tulemused kinnitasid, et komisjonil on avalike konsultatsioonide eesmärkide tutvustamisel ja nendest kui ma olen 14 ning sidusrühmade kindlaksmääramisel arenguruumi.

Vastajate üldmulje oli, et avalike konsultatsioonide eesmärgid olid ebaselged 2. Ometi on olemas võimalus see unistus ja Euroopa projekt taaselustada, kas pole? Vastasel juhul kui ma olen 14 kodanikud ja eurokraadid üksteisest veelgi, mis tuleb kasuks euroskeptikutele ja populistidele. Teavitamist tuleks selles mõttes kohandada. Nad on ka täiesti veendunud selles, et kuulda võetakse ainult rahvusvaheliste ettevõtete soove. Erineva osalemismääraga avalikud konsultatsioonid 51 Laialdaseks konsulteerimiseks sobivad veebipõhised konsultatsioonid.

Komisjoni suunistes märgitakse, et kõige paremini toimib eri kommunikatsioonikanalite kombinatsioon. Kodanikega ühenduse võtmiseks halvemini internetiga ühendatud kaugemates ja maapiirkondades antakse komisjoni suunistes ainult soovitus kaasata komisjoni esindusi ja Europe Directi 54et määrata kindlaks asjakohased vahendid ja kanalid Üldiselt erinesid teavitusmeetodite ja kasutatud kanalite sealhulgas sotsiaalmeedia valik ja ulatus peadirektoraatide ja avalike konsultatsioonide vahel märkimisväärselt.

Kuidas suurendada liiget, kui ma olen 14

Täheldasime, et osalemise määr erines märgatavalt. Samas saadi kahel teisel juhul üks hindamine ja üks uus algatus, mis puudutas ühte väga tehnilist teemat ainult vastavalt 24 ja 17 vastust, kuigi kasutati erinevaid kommunikatsioonikanaleid.

Kolm kõige väiksema vastuste arvuga juhtumit olid kolm hindamist, mille jaoks peadirektoraadid ei kasutanud erinevaid kommunikatsioonikanaleid.

Politsei kutsub riiki sisenejaid päevasest karantiinist kinni pidama | Eesti | ERR

Joonisel 6 on näha meie käsitletud 26 avaliku konsultatsiooni vastajate arv. Joonis 6 Valitud avalikel konsultatsioonidel saadud vastuste arv Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. Absoluutarvudes tuli kõige rohkem vastuseid Saksamaalt.

Võrdluses riigi rahvaarvuga oli esimene Austria ja teine Saksamaa. Joonis 7 Austria ja Saksamaa elanike kõrge osavõtumäär Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. Konsultatsiooni ajal püüdis komisjon suurendada osalemist muudes riikides kui Saksamaa ja tegi ELi 26 riigis v.

Lisaks panustasid komisjoni esindused liikmesriikides aktiivselt Facebooki ja Twitteri postitustega. Sellegipoolest ei olnud vastuste geograafiline jaotus kogu konsultatsiooniperioodi jooksul tasakaalustatud. Komisjoni aruandes selle avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta selgitati erinevusi liikmesriikide vastuste jaotuses.

Sageli said vastajad avalikest konsultatsioonidest teada kodanikuühiskonna rühmituste kaudu 57 Meie uuringus küsiti osalejatelt, kuidas neid komisjoni avalikest konsultatsioonidest teavitati.

Teekond suitsuvabasse ellu

Paljud vastajad rõhutasid, et nad said konsultatsioonidest teada kodanikuühiskonna organisatsioonide või valitsusväliste organisatsioonide kaudu ega oleks muidu osalenud 3.

Konsultatsioonil ei ole mingit mõtet, kui inimesed sellest ei tea. Kui inimene ei ole mõne VVO või muu organisatsiooni liige, ei ole ta neist sageli teadlik.

Vastajad soovivad avalikest konsultatsioonidest teadlikkuse suurendamiseks rohkem reklaami 59 Küsisime vastajatelt, kuidas nad parandaksid komisjoni tegutsemisviisi kodanike ja sidusrühmadeni jõudmisel. Nad leidsid ka, et rohkem tuleks reklaamida sotsiaalmeedias, televisioonis, ajakirjanduses nt ajalehed ja isegi e-posti teel.

Kuidas suurendada liiget, kui ma olen 14

Vastanud rõhutasid ka seda, et riikide või piirkondade valitsused peaksid komisjoni avalike konsultatsioonide tutvustamises rohkem osalema.

Lisaks oodati kõigis valdkondades liikmesriikide ja ELi paremat teabevahetust ja koostööd 4. Soovin, et ka käimasolevatest uuringutest oleks juttu nii raadios, televisioonis kui ka ajakirjanduses. Minu arust kui ma olen 14 kahju, et meile ei räägita sellest koolis või mujal.

Vaja on rohkem teavet ELi ja selle tulevaste õigusaktide kohta. Lisaks elektroonilisele kanalitele on kõige rohkem huvitatud inimeste kaasamiseks oluline korraldada ka avalik kampaania. Näiteks oleks hea, kui need uuringud — ja kogu ELi hõlmavad kodanikualgatused — oleksid nähtavad samal veebisaidil, kus Soome kodaniku- ja kohaliku tasandi algatused.

Praegu tundub mulle, et konsultatsioonidest teavad ainult inimesed, kes tunnevad ELi poliitika vastu juba niigi aktiivselt huvi.

Sandra Vokk: ahistamine on ebaküpse ühiskonna märk

Üldise elanikkonna kaasamiseks on vaja teha suuremaid jõupingutusi. Vajadus suurema keelelise hõlmavuse ja lugejasõbralikumate küsimustike järele Keeleline hõlmavus 61 Juurdepääsetavuse põhiaspekt on konsultatsioonis kasutatav keel.

Komisjoni Suunistes selgitati, et komisjoni tööprogrammi I lisasse kuuluvate algatuste avaliku konsultatsiooni dokumendid tuleb tõlkida kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse Lisaks analüüsib peasekretariaat järjepidevalt konsultatsioonistrateegiaid, et teha kindlaks konsultatsioonid eriti need, mis pakuvad laialdast Kuidas suurendada liikmete kattesaadavaid meetodeid huvimis tuleks tõlkida kõikidesse keeltesse või mitmesse keelde.

Lõpuks nõutakse suunistes, et konsulteerimistegevuse keelte kasutamise korda selgitataks ja põhjendataks konsultatsioonistrateegias.

Kuidas suurendada liiget, kui ma olen 14

Leidsime ka, et see olenes suurel määral vastutava peadirektoraadi või selle poliitikaüksuse lähenemisviisist või ajapiirangutest. Algatuste liigitamise täpsete kriteeriumide puudumine kahjustab konsultatsiooniprotsessis kohaldatava keelte kasutamise korra selgust.

Kuidas suurendada liiget, kui ma olen 14

Nendest seitsmest konsultatsioonist kuue küsimustikud tõlgiti kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse, samas kui komisjoni tööprogrammis Kuidas suurendada liiget neist ainult kolm Ülejäänud küsimustik tõlgiti kolme keelde.

Ülejäänud 13 juhtumist kui ma olen 14 tõlgiti kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse, üks kuude keelde ja viis olid olemas ainult inglise keeles. Meie valimis mis koosnes 26 avalikust konsultatsioonist tõlgiti st kõige suurema vastuste arvuga avalikust konsultatsioonist 11 Kuidas suurendada liiget küsimustikud kõikidesse ELi keeltesse.

Ülejäänud 14 juhtumist, mille vastuste arv oli kõige väiksem, tõlgiti kõikidesse ELi keeltesse ainult kaks. Küsimustike ja kaasnevate dokumentide Kuidas suurendada liiget 67 Komisjoni parema õigusloome suunistes nõutakse, et küsimustiku küsimused oleksid asjakohased, lühikesed ja lihtsad, neutraalses sõnastuses ning et avatud ja suletud küsimused oleksid õiges tasakaalus Kuidas suurendada liiget esitas meile tõendeid selle kohta, et 26 avalikust konsultatsioonist, mille me läbi vaatasime, testiti küsimustikku enne kasutamist 22 konsultatsiooni puhul.

Üldiselt leidsime, et vaadeldud küsimustikud olid hästi koostatud ja neis järgiti komisjoni antud juhiseid. Näiteks oli kolmes küsimustikus enam kui 50 küsimust kokku või mõne vastajate rühma jaoks. Selle tulemusena sai neist ühe uuringu puhul täielikult kasutada kõigest vastust st osaleda üritanud vastajastsest kõik vastajad ei täitnud küsimustikku lõpuni.

Ühel juhul oli tegu tehnilise IT-teemaga, kuid spetsialistidele ja mittespetsialistidele eraldi küsimustikku ei olnud.

Politsei kutsub riiki sisenejaid 14-päevasest karantiinist kinni pidama

Erinevad küsimused Kuidas suurendada liiget kahele vastajatüübile oleks võimaldanud koguda rohkem vastuseid kokku saadi ainult 17 vastust. Kuigi komisjoni suunistes seda ei nõuta, pidasime hea tava näiteks 11 juhtu, kus mittespetsialistide küsimustikud olid vähem spetsiifilised. Lisaks ei täpsustanud komisjon, et konsultatsiooni tulemusi kasutataks kohe pärast nende saamist olulise alusena seadusandliku ettepaneku esitamiseks Meie arvates on oluline, et potentsiaalseid osalejaid teavitataks just sellisest tagajärgedest.

Kõnealuse teabe puudumine võib mõjutada avaliku konsultatsiooni tulemusi. Selline bürokraatlik keel on juba saksa keeleski väga keeruline, mis välistab küsimustiku täitmise juba ette!

Puhkuse kestus ei sõltu sellest, kas töötaja töötab osalise või täistööajaga. Alaealistele ja osalise või puuduva töövõimega töötajatele on seadusega ette nähtud 35 kalendripäeva pikkune puhkus, millest seitse kalendripäeva hüvitab tööandjale Sotsiaalkindlustusamet.

Sõnastust peaks olema lihtsam mõista, kuna kõigil ei ole ülikooliharidust. Konsultatsioonide ajakava vastas esitatavatele nõuetele 73 Komisjoni parema õigusloome suunistes on sätestatud, et avaliku konsultatsiooni miinimumperiood on 12 nädalat ja tungiv soovitus on seda tähtaega pikendada, kui see kattub Kuidas suurendada liiget Kaheksal juhul, kus vastamisperiood hõlmas osaliselt suvepuhkuste aega, seda tegurit arvesse ei võetud.

Täheldasime, et suveaja teemalisel avalikul konsultatsioonil sai komisjon erakordselt suurel arvul vastuseid, kuigi konsultatsioon toimus suvel väga lühikese kuue nädala pikkuse ajavahemiku jooksul.

Varuge kannatust Rahutus, ärevus, tusatunne on reaktsioonid, mis võivad esineda pärast suitsetamise lõpetamist. Oranism lihtsalt vabaneb sel ajal mürgist. Ärajäämanähud taanduvad iga suitsuvaba päevaga. Vaevustevabad perioodid pikenevad järjest.

Konsultatsioonitööst ja tulemustest teavitamine 76 Uurisime komisjoni andmeanalüüsi järgmisi aspekte ja viisi, kuidas komisjon teavitas oma konsultatsioonitööst ja tulemustest 3.

Puudused andmetöötluses Teave andmetöötluse kohta 78 Komisjoni parema õigusloome suuniste kohaselt tuleks isikuandmete kaitse põhimõtetes vastajaid selgelt teavitada, kuidas andmeid kogutakse ja töödeldakse Praktikas tuli kuni ühtsete isikuandmete kaitse põhimõtete kui ma olen 14 mais koostada iga avaliku konsultatsiooni jaoks, mis hõlmas isikuandmete kogumist, konkreetsed isikuandmete kaitse põhimõtted ja need oleks tulnud avaldada algatust käsitleva konsultatsiooni veebilehel.

Veebilehed ei sisaldanud aga isikuandmete kaitse põhimõtteid, mis annaksid vastajatele teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, ka ei olnud märgitud, kui kaua andmeid säilitatakse.

Ülejäänud nelja konsultatsiooni veebilehel isikuandmete kaitse kui ma olen 14 või märkust vastutuse välistamise kohta ei olnud.

Tehnilised riskid 80 Teave ja tehnikaga seotud kontrollid on eriti olulised veebipõhiste konsultatsioonide puhul, et tagada protsessi turvalisus ja saadud vastuste kehtivus.

Uurisime vaatlusaluste peadirektoraatide tehtud kontrolle, et hinnata, kas tehniliste riskide leevendamiseks võeti nõuetekohaseid meetmeid. Joonis 8 Mõned juhtumid, kus oli palju viimase hetke vastuseid Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. Seetõttu palusime teavet komisjoni kontrollide kohta, mis käsitlevad allika IP-aadresside asukohatuvastust, serveri kättesaadamatusega seotud põhiprobleeme serveri ülekoormusmis tahes vahendite võimalikku kasutamist veebiteenustele anonüümseks juurdepääsuks TORi 67 võrkkaitset internetirobotite veebirobotid vastu, ja vastajate vastuste valideerimiseks kasutatavate muude kontrollide kohta.

Näiteks oli see nii suveaja teemalise avaliku konsultatsiooni puhul Sellegipoolest saab üks osaleja mitu korda osaleda, kasutades erinevaid e-posti aadresse.

Sellisel juhul võib eri vastustel olla sama IP-aadress, mis võib osutada topeltvastusele. Komisjon ei andnud meile juurdepääsu sellele teabele, põhjendades seda enda tõlgendusega andmekaitse-eeskirjadest. Selle asemel kinnitas informaatika peadirektoraat, et oli viis korduvat IP-aadressi. Ülejäänud avalike konsultatsioonide puhul informaatika peadirektoraat ega teised peadirektoraadid enne avalike konsultatsioonide tulemuste avaldamist sarnaseid kontrolle ei teinud.

Kui ma olen 14 andmete analüüsis Andmete tõlgendamine 87 Avalik konsultatsioon võib jõuda suure hulga vastajateni, kes annavad tagasisidet vabatahtlikult; osalevad peamiselt aktiivsed ja huvitatud ELi kodanikud. Komisjoni parema õigusloome suunistes selgitatakse, et avalike konsultatsioonide käigus kogutud andmed ei anna ELi elanikkonnast representatiivset ülevaadet Selle põhjuseks on asjaolu, et vastajad n-ö valivad ennast ise, mis Kuidas suurendada liiget, et vastused ei saada representatiivsest valimist Komisjon käsitles neid tulemusi olulise alusena seadusandliku ettepaneku koostamiseks.

Lisaks sellele koostas komisjon ettepaneku kellakeeramisest loobumiseks Euroopas, ilma kui ma olen 14 oleks eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud erinevate variantide häid ja halbu külgi. Kampaania käigus saadud vastused 90 Juhul kui mitu vastajat annavad avalikul konsultatsioonil Liikmesuurused Kui tapselt moota vastuse, on see kas kokkusattumus või koordineeritud kampaania.

Eesti Alates teisipäevast peavad kõik Eestisse sisenejad piiril lubama, et jäävad 14 päevaks karantiini, ütles politsei- ja piirvalveameti PPA peadirektor Elmar Vaher ning kutsus inimesi piirangutesse tõsiselt suhtuma.

Kampaaniad võivad olla väga Kuidas suurendada liiget kodanikes huvi tekitamisel ja peamiste sõnumite rõhutamisel poliitikakujundajate jaoks.