Aine liikme suurendamiseks.

Sekretariaat Sekretariaadi teenused komisjonile ja komiteele garanteerib peasekretär. Teisel juhul võivad hädaolukorra volinikud töötada mitme äriühinguga, kuid kindlustusandja ja organisatsiooni vahel on vaja sõlmida leping. Lepingus määratakse kindlaks mõlema osapoole õigused ja kohustused ning lepingu tingimuste mittetäitmise korral määratakse karistus. Komitee valib enda esimehe ja teised ametiisikud, keda peab vajalikuks, ning kehtestab oma protseduurireegleid.

Otsesed agendid Kindlustusvahendajate puhul on tegemist otseste vahendajatega. Nad on organisatsiooni liikmed, neil on õigus müüa teenuseid ainult sellele ettevõttele, saada tasu müügist, samuti palka, sotsiaalset paketti.

Sellised ained on kõrge kvalifikatsiooniga isikud. Ettevõte kannab aga pidevalt palga tõttu kulusid. Selle tulemusena ei ole agendid motivatsiooni uute klientide arvu suurendamiseks ning seetõttu on sõlmitud vähe lepinguid.

Müügisüsteemis on nii edasikindlustus kui ka kindlustusseltsid. Kindlustajad ostavad oma tooteid - üksikisikuid, juriidilisi isikuid, kes on sõlminud lepingud konkreetse müüjaga.

Mono-kohustuslikud ained Mono-kohustuslikud ained, mitte otsesed, saavad ainult teenuste eest tasu. See meetod suurendab müüki, kuid operatsiooni kvaliteet võib halveneda. Esindaja võib sõlmida lepingu, mis peab maksma suure summa. Kindlustustingimuste rikkumise vältimiseks motiveerivad kindlustusseltsid töötajaid lepingute kvaliteedi tõstmiseks, näiteks vähendades töötasu, nägema ette tingimused, mille kohaselt ühte või teist objekti ei saa kindlustada.

Mitme liikme esindajad Erinevalt teistest on kindlustusseltsi mitmeliikmelistel vahendajatel õigus tegutseda mitme äriühinguga. Tavaliselt on nad ühe või mitme kindlustusliigi spetsialistid.

Selliseid töötajaid kasutavad tavaliselt väikesed ettevõtted ilma nende töötajate võrgustikuta. Juriidilised isikud Juriidilised isikud võivad tegutseda kindlustusturu vahendajatena, näiteks võivad erineva profiili organisatsioonid koos oma teenustega pakkuda ühe või teise kindlustusseltsi klientidele programme.

Parandatud vastavalt Definitsioonid 1. See definitsioon ei kehti artiklites 42 ja 46 kasutatud «territooriumi» mõiste kohta.

Kuid ka agendid - juriidilised isikud võivad olla majanduslikud iseseisvad üksused. Ta kasutab üldiste ainete süsteemi. Leping sõlmitakse kindlustusseltsi ja üldise esindaja vahel, kellest viimane muutub organisatsiooni esindajaks konkreetses piirkonnas. Põhikokkulepetes on kirjutatud: territoorium, kus tal on õigus neid pakkuda; lepingute sõlmimise tingimuste piirangud; mõlema poole õigused ja kohustused; andmed mõlemalt poolt. Sageli annavad agentide tööde kindlustajad talle ruumid, kannavad aine liikme suurendamiseks kulusid, st nad toetavad teda rahaliselt.

Üldagent müüb töötajaid agendid ja alltöövõtjad. Nad muutuvad omakorda üldagendi esindajateks. Agendid teostavad müüki, muud liiki nõu, saavad oma töö eest tasu. Üldagent korraldab tööd, juhib alluvaid, koolitab neid, valib iga töötsooni, kontrollib ja kontrollib tegevust. Selleks saab ta oma tasu.

Enne töö alustamist peab agent teada andma, kas tal on õigus müüa teenust iseseisvalt lepingu sõlmimise protsessis, aine liikme suurendamiseks tal on temaga kõrgema isiku allkirjastatud vormid või pärast kõigi andmete sisestamist lepingusse peab ta allkirjastama üldagendi.

See tuleb kindlaks määrata enne klienti minekut, et mitte rikutaks läbirääkimisi. Kindlustusvahendajad saavad tasu sõltuvalt osutatavate teenuste mahust ja sellest, millist liiki. Tavaliselt määratakse maht kalendrikuus saadud rahasumma ning lepingute arvu põhjal.

Kindlustusmaaklerid Kindlustusmaaklerid on kindlustusandja juhiste abil ettevõtjatena tegutsevad juriidilised isikud ja juriidilised isikud. Nende peamine töö on aidata lepingute sõlmimisel leida parimaid võimalusi, mis on mõlemale poolele kasulikud.

Teenused, mida kindlustusmaaklerid teevad: pakkumine klientidele huvi pakkuvatele toodetele; teatud liiki teenuste kindlustustingimuste selgitamine; lepingus sisalduvad nõuanded riskide kohta; teabe kogumine läbirääkimiste käigus tekkivate küsimuste kohta; dokumentatsiooni koostamine, kõigi vajalike dokumentide registreerimine; varem kindlustatud esemete edasikindlustus; lepingu kasutuselevõtt tulevikus, hädaolukordade lahendamise komisjonide teenuste korraldamine; kindlustusnõuetega seotud dokumentide ettevalmistamine, vastuvõtmine kliendile edasiseks maksmiseks; dokumentide saatmine maksmiseks.

Narkootilise või psühhotroopse aine käitlemisega taotletavat varalist kasu KarS § lg 21 tähenduses ei saa automaatselt samastada käideldud aine tegeliku või potentsiaalse müügihinna või turuväärtusega. Kasu all mõistetakse millestki või millegi kaudu saadavat majanduslikku tulu. Nii defineeritakse tulumaksuseaduses kasu ja kahju vara müügist otsesõnu kui müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahet § 37 lg 1 ls 1. Järelikult eeldab kõnesoleva kvalifikatsiooni kohaldamine seda, et toimepanija eesmärk oleks suurendada narkootilise või psühhotroopse aine käitlemise tulemusel oma vara koguväärtust vähemalt 40 euro ja 1 sendi võrra vt RKKKop Ühtlasi on leitud, et kuriteo koosseisulise kahju suuruse kindlaksmääramisel tuleb kahjusummast maha arvata kasu, mida kahjustatud isik sai talle kahju tekitamise tagajärjel vt RKKKop Sama moodi tuleb ka varalise kasu suuruse kindlaksmääramisel lähtuda üldjuhul nn netopõhimõttest ja arvata tulust maha kulu, mida toimepanija kuriteokoosseisus nimetatud kasu saamiseks vältimatult kandma aine liikme suurendamiseks.

Üldjuhul ja esmajoones tähendab öeldu seda, et narkootilise või psühhotroopse aine potentsiaalsest müügihinnast tuleb maha arvata selle ostuhind, kui viimase kohta on usutavaid andmeid. Kuigi narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse NPALS § 3 lg 1 järgi üldjuhul keelatud, ei saa sellest teha järeldust, nagu oleksid need ained majanduslikult väärtusetud ja et neid saaks ebaseaduslikult hankida tasu maksmata, s.

aine liikme suurendamiseks

Järelikult, Liikmete suuruse numbrid keegi soetab näiteks 20 euro eest narkootilist ainet selleks, et see 50 euro eest edasi müüa, tegutseb ta eesmärgiga saada varalist kasu summas 30 mitte 50 eurot, sest sellise teo toimepanemise tulemusena suureneks tema vara väärtus 30aga mitte 50 euro võrra.

See näeb ette 6—20 aastase või eluaegse vangistuse. Rahvusvaheliste kontrolliorganite kulud Komisjoni ja komitee kulud kannab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon korras, mille kehtestab peaassamblee. Pooled, kes aine liikme suurendamiseks ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, maksavad nende kulude katteks selliseid summasid, mida peaassamblee peab õiglaseks ja määrab aeg-ajalt kindlaks pärast konsulteerimist nende poolte valitsustega.

Artikkel 7. Komisjoni otsuste ja soovituste revideerimine Välja arvatud need otsused, mis on vastu võetud artikli 3 põhjal, kuuluvad kõik komisjoni poolt käesoleva konventsiooni sätete alusel vastu võetud otsused ja soovitused kinnitamisele või muutmisele nõukogu või peaassamblee poolt samamoodi, nagu komisjoni muud otsused või soovitused.

Artikkel 8. Komisjoni ülesanded Komisjon on volitatud läbi vaatama kõiki küsimusi, mis puudutavad käesolevat konventsiooni, ja eriti: a tegema muudatusi nimekirjades vastavalt artiklile 3; b pöörama komitee tähelepanu kõigile asjaoludele, mis võivad olla seotud komitee ülesannetega; c töötama välja soovitusi käesoleva konventsiooni eesmärkide ja sätete elluviimiseks, sealhulgas teaduslike uuringute programmid ning teadusliku ja tehnilise teabe vahetus; ning d juhtima nende riikide, kes ei ole käesoleva konventsiooni osalisteks, tähelepanu nendele otsustele ja soovitustele, mis on vastu võetud käesoleva konventsiooni alusel, selleks, et nad kaaluksid meetmete võtmist nende otsuste ja soovituste alusel.

Artikkel 9. Komitee koosseis ja ülesanded 1.

Kuivõrd tegemist on mittekongruentse süüteokoosseisu tunnusega, millele koosseisu objektiivsete tunnuste hulgas vaste puudub, ei ole tähtis, kui suure varalise kasu süüdistatav narkootilist ainet käideldes tegelikult sai ja kas tema soovitu ka realiseerus, vaid üksnes see, kui suurt varalist kasu ta taotles. Nii võib KarS § lg 21 alusel vastutada ka aine liikme suurendamiseks, kes soovis küll saada narkootilist ainet käideldes suurt varalist kasu, kuid kellel tegelikult seda ainet näiteks kinnipidamise tõttu müüa ei õnnestunudki, kes müügist midagi ei teeninud või sai loodetust oluliselt väiksemat tulu. KarS § 24 lg 1 kohaselt on eriline isikutunnus karistusseadustiku eriosas või muus seaduses ettenähtud süüteokoosseisu tunnus, mis kirjeldab toimepanija isikuomadusi, eesmärke või motiive. Sama paragrahvi 3.

Komitee koosneb aine liikme suurendamiseks liikmest, kes valitakse nõukogu poolt järgmiselt: a kolm liiget, kellel on meditsiiniline, farmakoloogiline või farmatseutiline kogemus, nimekirjast, mis sisaldab vähemalt viit Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt nimetatud isikut, ja b kümme liiget nende isikute nimekirjast, keda on nimetanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid aine liikme suurendamiseks pooled, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed.

Komitee liikmeteks peavad olema isikud, kellel oma pädevuse, erapooletuse ja omakasupüüdmatuse tõttu on üleüldine usaldus. Niikaua kui nad on selles ametis, ei tohi nad olla mingil sellisel ametikohal või tegelda millegi sellisega, mis võiks kahjustada nende erapooletust oma ülesannete täitmisel.

Nõukogu, konsulteerides komiteega, rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et kindlustada komitee täielikku tehnilist sõltumatust oma ülesannete täitmisel. Nõukogu, arvestades vajalikul määral õiglast geograafilist esindatust, võtab arvesse, kui tähtis on lülitada komitee koosseisu õiglases arvulises proportsioonis isikuid, kes omavad teadmisi narkootiliste ainetega seotud olukorrast nii narkootikume tootvates, valmistavates kui ka neid tarbivates maades ning on nende maadega seotud.

Komitee püüab, koostöös valitsustega ja arvestades käesoleva konventsiooni sätteid, piirata narkootiliste ainete viljelemist, tootmist, valmistamist ja kasutamist meditsiinilisteks ja teaduslikeks eesmärkideks vajalike kogustega, kindlustada nende olemasolu sellisteks eesmärkideks ja vältida narkootiliste ainete ebaseaduslikku viljelemist, tootmist, valmistamist, kasutamist ning nende ebaseaduslikku ringlust ja kasutamist.

aine liikme suurendamiseks

Kõik komitee poolt käesoleva konventsiooni alusel rakendatavad meetmed peavad olema sellised, mis on kõige kohasemad valitsuste ja komitee vahelise koostöö arendamiseks ja varustavad mehhanismiga jätkuvaks dialoogiks valitsuste ja komitee vahel, mis edendab ja soodustab efektiivseid rahvuslikke meetmeid käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel Komitee liikmete volituste tähtaeg ja tasustamine 1. Komitee liikmed tegutsevad sellel ametikohal viis aastat ja võivad olla uuesti valitud. Komitee iga liikme volituste tähtaeg lõpeb komitee selle istungi eelõhtul, millest tema järeltulijal on esimest korda õigus osa võtta.

Komitee liige, kes pole osa võtnud kolmest järjestikusest istungist, loetakse tagasiastunuks. Nõukogu võib komitee soovitusel ametist vabastada komitee iga liikme, kes ei aine liikme suurendamiseks enam artikli 9 lõikes 2 kehtestatud liikmeksolemise nõuetele. Sellise soovituse vastuvõtmise poolt peab hääletama üheksa komitee liiget.

aine liikme suurendamiseks

Kui komitees tekib vaba koht mõne komitee liikme volituste ajal, täidab nõukogu selle koha võimalikult kiiresti ja valib vastavalt artikli 9 sellekohastele sätetele allesjäänud ajaks uue liikme.

Komitee liikmed saavad kohast tasu, mille suuruse määrab kindlaks peaassamblee.

  • – Riigi Teataja
  • Kuidas suumida liikme vaade
  • Liikme mootmed 20 aasta jooksul
  • ÜRO aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon – Riigi Teataja

Komitee protseduurireeglid 1. Komitee valib enda esimehe ja teised ametiisikud, keda peab vajalikuks, ning kehtestab oma protseduurireegleid. Komitee tuleb kokku nii tihti, kui see on tema arvates tema ülesannete täitmiseks vajalik, kuid peab vähemalt kaks istungit igal kalendriaastal. Komitee istungiteks vajalik kvoorum on kaheksa inimest. Kalkulatsioonide süsteemi rakendamine 1.

Komitee kehtestab artiklis 19 ette nähtud kalkulatsioonide esitamise tähtaja või tähtajad ning korra, samuti kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised.

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Nende maade ja territooriumide suhtes, millele käesolev konventsioon ei laiene, palub komitee vastavaid valitsusi esitada kalkulatsioonid vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele. Kui mingi riik ei esita määratud tähtajaks kalkulatsioone mis tahes oma territooriumi kohta, siis koostab komitee võimaluste piirides ise need kalkulatsioonid.

Sellised kalkulatsioonid koostab komitee võimaluse korral koostöös vastava valitsusega. Komitee vaatab kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid, läbi ja võib nõuda teabe esitamist, mida peab vajalikuks, mis tahes maa või territooriumi kohta, mille nimel kalkulatsioonid olid esitatud, välja arvatud see, mis puudutab vajadusi eriotstarbeks, et lõpetada kalkulatsioonide koostamine või selgitada mis tahes neis sisalduvat avaldust.

Narkootiliste ainete kasutamise ja jaotamise piiramiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel vajaliku koguseni ja nende olemasolu garanteerimiseks nendel eesmärkidel kinnitab komitee kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid niipea, kui võimalik, või võib asjassepuutuva valitsuse nõusolekul neid kalkulatsioone muuta.

Valitsuse ja komitee vaheliste lahkarvamuste korral on viimasel õigus koostada, teatada ja avaldada oma kalkulatsioone, sealhulgas ka täiendavaid kalkulatsioone. Peale artiklis 15 mainitud ettekannete avaldab komitee enda poolt määratud tähtaegadel, kuid mitte harvem kui kord aastas sellised kalkulatsioone puudutavad aine liikme suurendamiseks, mis tema arvates hõlbustavad käesoleva konventsiooni ellurakendamist.

Statistiliste aruannete süsteemi rakendamine 1. Komitee määrab kindlaks artiklis 20 sätestatud statistiliste aruannete esitamise korra ja vormi ning kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised. Komitee teeb esitatud aruannete läbivaatamisel kindlaks, kas pool või mis tahes muu riik on täitnud käesoleva konventsiooni sätteid. Komitee võib nõuda sellise lisainformatsiooni esitamist, mida peab vajalikuks statistiliste aruannete täiendamiseks või selgitamiseks.

Komitee ei ole pädev väljendama kahtlust või avaldama oma arvamust statistilise informatsiooni kohta, mis puudutab eriotstarbeks vajalikke narkootilisi aineid.

Komitee poolt käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks rakendatavad meetmed 1. Kui mingi pool, maa või territoorium, kes täidab käesoleva konventsiooni sätteid, on muutunud narkootiliste ainete ebaseadusliku viljelemise, tootmise või valmistamise, ebaseadusliku ringluse või ebaseadusliku tarbimise tähtsaks keskuseks või on olemas tõendid antud aine liikme suurendamiseks, maa või territooriumi selliseks keskuseks muutumise ohu kohta, on komiteel õigus teha huvitatud valitsusele ettepanek alustada konsultatsioone.

Järgides komitee õigust juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu küsimusele, millele on osutatud allpool punktis d, on käesolevale punktile vastav palve andmete esitamiseks ja vastava valitsuse seletused või ettepanekud konsultatsioonideks ja läbiviidavad konsultatsioonid konfidentsiaalsed; b pärast punktis a sätestatud meetmete rakendamist võib komitee, kui peab seda vajalikuks, teha vastavale valitsusele ettepaneku rakendada selliseid abinõusid, mis tunduvad olemasolevatel asjaoludel käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks hädavajalikud; c komitee võib, kui aine liikme suurendamiseks arvab, et selline abinõu on vajalik mõne käesoleva lõike punktis a osutatud küsimuse väljaselgitamiseks, teha asjaomasele valitsusele ettepaneku viia oma territooriumil läbi selle küsimuse uurimine selliste vahenditega, mida antud valitsus peab kohaseks.

Kui vastav valitsus otsustab selle uurimise teostada, võib ta paluda komiteelt ekspertiisivahendeid ja teenuseid ühelt või enamatelt isikutelt, kes on piisavalt pädevad abistamaks selle valitsuse ametiisikuid nimetatud uurimise läbiviimisel. Komitee esitatud isik või isikud peavad olema valitsuse poolt heaks kiidetud.

Sellise uurimise tingimused ja lõpetamise tähtaeg määratakse kindlaks valitsuse ja komitee vahelises konsultatsioonis.

aine liikme suurendamiseks

Valitsus teatab komiteele uurimise tulemustest ja korrektiivmeetmetest, mida peab vajalikuks rakendada; d kui komitee leiab, et valitsus pole andnud rahuldavat seletust ettepanekule, mis tehti vastavalt ülaltoodud punktile a, või ei võtnud tarvitusele mingeid abinõusid, mida soovitati rakendada vastavalt ülaltoodud punktile b, või on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid aine liikme suurendamiseks tasandil, võib ta juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu sellele asjaolule.

Komitee tegutseb sel viisil siis, kui käesoleva konventsiooni eesmärkide täitmine on tõsiselt ohustatud ja teistmoodi pole seda küsimust võimalik rahuldavalt lahendada. Komitee tegutseb niimoodi ka sel juhul, kui tema arvates on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil ja et sellest olukorrast pooltele, nõukogule ja komisjonile teatamine on kõige otstarbekohasemaks meetodiks sellistele meetmetele kaasa aitamiseks; pärast komitee selle küsimuse alaste ettekannete ja komisjoni ettekannete kui selliseid on läbivaatamist võib nõukogu juhtida sellele asjaolule peaassamblee tähelepanu.

Juhtides poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu mingile asjaolule vastavalt ülaltoodud lõike 1 punktile d, võib komitee, kui ta peab seda vajalikuks, soovitada pooltel lõpetada narkootiliste ainete import antud riigist aine liikme suurendamiseks territooriumilt, eksport sinna või mõlemad kas kindlaks määratud ajaks või nii kauaks, kuni komitee hindab olukorda antud riigis või territooriumil rahuldavaks.

Asjaomane riik võib selle küsimusega Video Kuidas suurendada peenise massaazi jaoks nõukogu poole. Komiteel on õigus avaldada ettekandeid mis tahes küsimustes, mis on läbi vaadatud käesoleva artikli sätete alusel ja saata need nõukogule, kes omakorda edastab need kõigile pooltele. Kui komitee avaldab sellises ettekandes mingi otsuse, mis on tehtud käesoleva artikli alusel, või mingi seda puudutava informatsiooni, siis avaldatakse selles ka asjassepuutuva valitsuse arvamus, juhul kui viimane seda taotleb.

Kui käesoleva artikli alusel avaldatud komitee otsust ei võetud vastu ühehäälselt, tuleb esitada ka vähemuse arvamused. Iga riik kutsutakse osalema komitee istungil, millel arutatakse vastavalt käesolevale artiklile vahetult seda riiki puudutavat küsimust.

Komitee otsused võetakse vastu kõigi komitee liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega. Artikkel 14bis. Tehniline ja finantsabi Komitee võib, kui ta peab seda kohaseks, soovitada asjassepuutuva riigi nõusolekul, kas lisaks või alternatiivina artikli 14 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud meetmetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevatele organitele või allasutustele anda kõnesolevale valitsusele tehnilist või finantsabi või nii seda kui teist, et toetada selle valitsuse jõupingutusi käesolevast konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisel, kaasa arvatud meetmed, mis on sätestatud artiklites 2, 35, 38 ja 38bis.

Komitee ettekanded 1. Komitee koostab aastaettekande oma tööst ja lisaettekanded, mida peab vajalikuks ja aine liikme suurendamiseks sisaldavad ka tema käsutuses olevate kalkulatsioonide ja statistiliste aruannete analüüse ning vajadusel ka kokkuvõtte seletustest, kui need olid valitsuste poolt esitatud või neilt taotletud, koos kõigi märkuste ja soovitustega, mida komitee soovib teha.

Need ettekanded esitatakse nõukogule komisjoni kaudu, kes võib teha märkusi, mida peab vajalikuks. Need ettekanded edastab peasekretär pooltele ning seejärel avaldatakse need. Pooled lubavad nende piiranguteta levitamist. Sekretariaat Sekretariaadi teenused komisjonile ja komiteele garanteerib peasekretär. Sealhulgas nimetab peasekretär komiteega konsulteerides komitee sekretäri.

Kohtulahendite liigitus

Spetsiaalsed asutused Pooltel on spetsiaalsed asutused käesoleva konventsiooni sätete rakendamiseks. Teave, mille pooled esitavad peasekretärile 1.

  • Kuidas suurendada oma pikka peenise
  • Voimeline suurendama liiget

Pooled esitavad peasekretärile andmed, mida komisjon võib oma ülesannete täitmiseks nõuda, sealhulgas: a iga-aastased ettekanded konventsiooni rakendamisest oma territooriumidel; b käesoleva aine liikme suurendamiseks täitmiseks aeg-ajalt välja antavate seaduste ja eeskirjade tekstid; c üksikasjad ebaseadusliku ringluse juhtude kohta, millele komisjon osutab, kaasa arvatud andmed iga avastatud ebaseadusliku ringluse juhtumi kohta, mis võib olla tähtis kas seetõttu, et viitab ebaseaduslikku ringlusse minevate narkootiliste aine liikme suurendamiseks saamise allikatele, või asjassepuutuvate koguste tõttu või ebaseadusliku ringlusega tegelevate isikute poolt kasutatud meetodite tõttu; d nende valitsusasutuste nimetused ja aadressid, mis on volitatud välja andma impordi- või ekspordilube.

Pooled esitavad eelnevas lõikes nimetatud andmed sellisel viisil, sellise tähtajaga ja sellistel aruandevormidel, nagu komisjon nõuab.

Narkootiliste ainete vajaduste kalkulatsioonid 1. Pooled esitavad komiteele igal aastal iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning selle poolt laiali saadetud aruandevormidel kalkulatsioonid järgmiste küsimuste kohta: a narkootiliste ainete kogused, mis on ette nähtud tarbimiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel; b narkootiliste ainete kogused, mis on ette nähtud teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks; c narkootiliste ainete tagavarad selle aasta Iga riik võib aasta jooksul esitada täiendavaid kalkulatsioone koos selgitustega asjaolude kohta, mis tingisid vajaduse selliste kalkulatsioonide järele.

Pooled informeerivad komiteed meetodist, mida on kasutatud kalkulatsioonides näidatud koguste määramiseks, ja kõikidest muudatustest selles meetodis.

Biochar as a potential source of carbon and humus for soils - Agnieszka Medyńska Juraszek (PL)

Arvestades artikli 21 lõikes 3 nimetatud mahaarvestusi ja võttes vastavatel juhtudel arvesse artikli 21bis sätteid, ei tohi kalkulatsioone ületada. Komiteele esitatavad statistilised aruanded 1. Pooled esitavad komiteele iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning komitee poolt laiali saadetud aruandevormidel statistilised aruanded järgmiste küsimuste kohta: a narkootiliste ainete tootmine või valmistamine; b narkootiliste ainete kasutamine teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks, samuti magunavarte kasutamine narkootiliste ainete valmistamiseks; c narkootiliste ainete tarbimine; d narkootiliste ainete ja magunavarte import ja eksport; e narkootiliste ainete arestimine ja nende arestitud ainete Mul on liikme suurus 15 kella f narkootiliste ainete tagavarad selle aasta Pooled ei ole kohustatud esitama statistilisi aruandeid eritagavarade kohta, kuid nad peavad esitama eraldi aruande narkootilistest ainetest, mis on eriotstarbel antud maale või territooriumile imporditud, antud maalt või territooriumilt välja veetud või antud maal või territooriumil muretsetud, samuti narkootiliste ainete koguste kohta, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajaduste rahuldamiseks.

Valmistamise ja impordi piiramine 1. Mis tahes riigi või territooriumi poolt mis tahes aasta jooksul valmistatud või sisse veetud iga narkootilise aine üldised kogused ei tohi ületada järgmiste koguste summat: a vastava kalkulatsiooni piires meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel tarbitav kogus; b kogus, mida on kasutatud vastava kalkulatsiooni piires teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks; c eksporditud kogus; d kogus, mis on lisatud tagavaradele eesmärgiga viia need sellisele tasemele, mis on näidatud vastavas kalkulatsioonis; ja e vastava kalkulatsiooni piires eriotstarbeks muretsetud kogus.

Lõikes 1 näidatud koguste summast arvestatakse maha igasugune kogus, mis oli arestitud ja mis on vabastatud seaduslikuks kasutamiseks, samuti iga kogus, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajadusteks.

Kui komitee leiab, et mis tahes aasta jooksul valmistatud või imporditud kogus ületab lõikes 1 osutatud koguste summat koos lõikes 2 näidatud mahaarvestustega, siis iga niimoodi kindlaks määratud ja aasta lõpuks alles jääv ülejääk arvatakse järgmisel aastal maha nendest kogustest, mida kavatsetakse valmistada või importida, ja kalkulatsioonide kogutulemusest, nagu aine liikme suurendamiseks on sätestatud artikli 19 lõikes 2.

Artikkel 21bis. Aine liikme suurendamiseks tootmise piiramine 1. Mis tahes maa või territooriumi oopiumi tootmist organiseeritakse ja kontrollitakse nii, et võimaluse piires kindlustada, et mis tahes aasta jooksul toodetud oopiumi kogus ei ületaks kalkulatsiooni oopiumi tootmise kohta, mis on kehtestatud vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f. Kui komitee jõuab käesoleva konventsiooni sätetele vastavalt enda käsutuses olevate andmete põhjal järeldusele, et mõni pool, kes on esitanud kalkulatsioonid vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f, ei ole enda piirides piiranud oopiumi tootmist seaduslike eesmärkidega kooskõlas vastavate kalkulatsioonidega ja et märkimisväärne kogus selle poole piirides seaduslikult või ebaseaduslikult toodetud oopiumist on läinud ebaseaduslikku ringlusse, võib komitee pärast vastava poole selgitusi, mis esitatakse ühe kuu jooksul alates sellisest järeldusest teatamisest, võtta vastu otsuse see kogus täielikult või osaliselt maha arvestada toodetavast kogusest ja artikli 19 lõike 2 punktis b sätestatud kalkulatsioonide tulemusest järgmiseks aastaks, mil selline mahaarvestus võib olla tehniliselt teostatav, arvestades aastaaega ja oopiumi ekspordi alaseid lepingulisi kohustusi.