Peatamine liikme suurendamiseks

Kuidas likvideerida osalusega osaühing, kui teine osanik ei anna selleks nõusolekut? Kodutütarde keskjuhatuse liikmel on õigus teha ettepanek keskjuhatuse kokkukutsumiseks. Seega tuleb jälgida, et netovara oleks kooskõlas seadusega. Kas võib ja kuidas vormistada maa võla katteks võlausaldajatele osaühingu omanikele?

Bianco, — Itaalia valitsus, esindaja: I. Braguglia, keda abistas avvocato dello Stato G. Bellis, — Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: R. Lyal ja M. Velardo, olles Selleks soovitakse direktiiviga kõrvaldada finantstakistused kapitali koondumise valdkonnas, eelkõige seoses äriühingute kapitali tehtavate sissemaksetega.

Peatamine liikme suurendamiseks

Niisuguste ühinemiste puhul on kapitalimaksu määr aastate jooksul viidud nullini. Siseriiklik õigus 15 Vabariigi presidendi Põhikohtuasi ja eelotsuseküsimus 18 Aro Tubi on Itaalia õiguse alusel loodud aktsiaselts, mille kõik aktsiad kuulusid teisele Itaalia õiguse alusel loodud aktsiaseltsile Fratelli Gaggini. Aro Tubile omakorda kuulusid kõik Itaalia õiguse alusel loodud kolmanda aktsiaseltsi Aro Tubi Estrusi aktsiad.

Kaitseliidu liikme vastutus 1 Kaitseliidu liikme suhtes, kes rikub Kaitseliidu tegevust reguleerivaid õigusakte, ei täida talle pandud kohustusi või tekitab oma tegevusega kahju Kaitseliidu mainele või varale, võib kohaldada: 1 hoiatust; 2 Kaitseliidu seltsielust osavõtu keeldu kuni üheks aastaks; 3 Kaitseliidu võistlustest osavõtu keeldu kuni üheks aastaks; 4 Kaitseliidu tegevusest osavõtu keeldu kuni üheks aastaks. Kaitseliidu tegevliikme valdusesse antud enesekaitsevahend, erivahend, laskemoon, sõjaväerelvade registrisse kantud tulirelv ning muu Kaitseliidu vara tuleb keelu kohaldamise ajaks tagastada Kaitseliidule. Liikmel on õigus esitada oma arvamus kümne päeva jooksul kavandi saamisest arvates. Meetme kohaldamine vormistatakse kirjalikult ja liiget teavitatakse sellest esimesel võimalusel kirjalikult.

Nii omandas Aro Tubi Fratelli Gaggini vara ja kohustused, mille hulka kuulusid eelkõige hooned, patendid ja kaubamärgid. Fratelli Gaggini aktsionäridele anti vastutasuks kõik Aro Tubi aktsiad.

Kaitseliidu kodukord

Kui maksuhaldur oli vaikimisi selle taotluse rahuldamata jätnud, esitas Aro Tubi hagi, milles ta vaidlustas maksustamise põhjendatuse. Commissione Tributaria Provinciale di Milano rahuldas hagi, kuid kui Commissione Tributaria della Lombardia oli saanud Amministrazione Finanziaria dello Stato apellatsioonkaebuse, Peatamine liikme suurendamiseks ta Aro Tubi hagi rahuldamata.

Peatamine liikme suurendamiseks

Seejärel esitas Aro Tubi apellatsioonimenetluses tehtud otsuse peale kassatsioonkaebuse. Ühinemise käigus anti see vara üle ühendavale äriühingule Aro Tubi.

Peatamine liikme suurendamiseks

Selle ühinemise tulemusel on aktsiatel de facto suurem väärtus. Seega on see maksust vabastatud ja seda ei saa kapitalimaksuga maksustada.

Peatamine liikme suurendamiseks

Kohtukulud 48 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus esimene koda otsustab: Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas on nõukogu